Bod programu č. 57
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Prodej části pozemku parc. č. 558/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3351
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana O░░░ S░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, o koupi části pozemku parc. č. 558/1 (orná půda) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, a nezveřejnit tento záměr,

2. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3351.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek katastrální mapy s menším pozemkem (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku Městského úřadu v Novém Jičíně obdržel dne 22.05.2022 žádost pana O░░░ S░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nový Jičín, PSČ 741 01, o koupi části pozemku parc. č. 558/1, v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí za účelem využívání jako zahrádky k bytu. Žadatel vlastní sousedící pozemek parc. č. 558/14, kde má v úmyslu zřídit byt majitele a správce budovy č.p. 2275, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 1471 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí a který žadatel vlastní.

 

Po obdržení záporných stanovisek k prodeji doporučil vedoucí odboru správy majetku zmenšit zájmové území k prodeji a bylo znovu žádáno o stanoviska.

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Odbor životního prostředí nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 558/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí. Již v předchozím vyjádření bylo uvedeno, že zde roste 5 ks stromů rodu Pronus, které byly před 5 lety vysázeny v rámci náhradní výsadby.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

ORI: Dne 04.08.2023 vyjádřilo nesouhlas se záměrem, protože rozsah požadované části pozemku k prodeji by fakticky znemožnil přístup a tím současně i využití zbylé části pozemku parc. č. 558/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.

Dne 16.08.2023 doručil žádost o doplňující stanovisko, jehož předmětem byl upravený rozsah části pozemku k prodeji. K prodeji vyznačené části pozemku parc. č. 558/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí nemáme námitek. Doporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPSŘ: Vzhledem k tomu že záměr zřízení zahrádky neodpovídá navrhovanému využití plochy OM, nedoporučujeme prodej ani zmenšené části pozemku parc. č. 558/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí. V rámci plochy OM nejsou přípustné stavby pro bydlení, pouze byt majitele nebo správce. Jelikož se v místě nenachází žádná stavba pro bydlení, nelze zde umístit žádné stavby, které souvisejí se stavbami pro bydlení – např. pergola, altán apod. Ani užívání plochy jako zahrádky tak není v souladu s využitím plochy OM. Přípustné jsou stavby související se stavbami pro obchod, stravování, ubytování, služby. Předmětnou část pozemku by však bylo možné oplotit.

 

Rada města dne 18.10.2023 usnesením č. 961/19R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti a rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

 


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.Zpracoval: Ivana Barošová

 


Datum:   22.11.2023