Bod programu č. 6
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín (CZP MSK)
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

aktualizovanou Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín k 01.01.2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Pr1_sit_soc_sluzeb_01_01_24 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Pr3_vyzva_MSK (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Pr2_zadost_CZPMSK (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Pr4_zadost_CZPMSK_navyseni_VZ_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 30.08.2023
Rada města dne 20.09.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dne 09.03.2020  Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo usnesením č. 181/9Z/2020  „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020 - 2024“.  Součástí Komunitního plánu  je i příloha č. 1, která definuje stávající Síť sociálních služeb působících ve ORP Nový Jičín (dále jen Síť).  Dle § 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“) je síť sociálních služeb definována jako komplex veřejných služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a odpovídající místní dostupnosti a napomáhá řešit nepříznivou sociální situaci osob. Síť reaguje na aktuální potřeby občanů nebo veřejných služeb, kdy samosprávy  svojí morální či finanční podporou garantují určitou míru pomoci a podpory potřebným občanům svého území.  

Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín byla stanovena fakultativně, neboť obligatorně je tato podmínka (existence sítě sociálních služeb) daná legislativou pouze krajům (§ 95 zákona o sociálních službách). Tímto mechanismem  dochází k naplňování povinností daných § 35 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kdy obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu  pečuje, v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.

Součástí schváleného dokumentu (Komunitního plánu) jsou i Zásady pro aktualizací Sítě, které upravují proces její úpravy – vstup nové sociální služby nebo vstup nového poskytovatele sociálních služby, změna parametrů poskytování sociální služby v Síti, vyřazení sociální služby a jejího poskytovatele ze Sítě.

Orgánům města je předkládána aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín – změny parametrů stávajících poskytovatelů a sociálních služeb s těmito úpravami (příloha č. 1 materiálu):

Navýšení kapacity/úvazku u služby Poradna pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Nový Jičín:  
organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje  požádalo o vyjádření veřejného zadavatele k navýšení úvazků v Síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje včetně spolufinancování navýšení u služby Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín (příloha č. 2 materiálu). V současné době služba disponuje úvazkem 0,9, kdy Moravskoslezský kraj vyzval tuto nízkoúvazkovou službu k řešení této situace s veřejným zadavatelem, kdy optimálním stavem se jeví úvazek ve výši 1,0 (z pohledu udržitelnosti služby, zastupitelnosti pracovníků apod.  Jedním z řešení situace je navýšení úvazků v síti sociálních služeb MSK s finančním dopadem do rozpočtu veřejného zadavatele, dále transformace služby popř. jiná změna (zánik služby). Výzva Moravskoslezského kraje tvoří přílohu č. 3 materiálu.

Poradna pro osoby se zdravotním postižením je službou působící dlouhodobě na území města  s převažující cílovou skupinou Osoby se zdravotním postižením.  K základním poradenským činnostem patří informace o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoc při odvolacích řízeních v různých oblastech (oblast sociálního pojištění: invalidity, oblast sociálních dávek: příspěvek na péči apod.). K dalším řešeným oblastem patří oblast zdravotnictví, dotazy z dědického práva, komunikace s nadacemi apod.  V rámci této poradny se jedná o opakované setkání a dlouhodobější práci s klientem i vzhledem k charakteristice cílové skupiny, na kterou je poradna zaměřena (individualizované jednání dle tempa a způsobem vhodným pro klienty). K dalším poskytovaným registrovaným službám detašovaného pracoviště Nový Jičín Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje dále patří Občanská poradna a služba Osobní asistence. Organizace je v rámci řádného programového řízení každoročně  podporována dotací na provoz těchto služeb.

Žádostí poskytovatele k navýšení úvazku/aktualizace údajů v síti  se v souladu se Zásadami pro aktualizaci Sítě sociálních služeb (příloha č. 2 komunitního plánu) zabývala na svém 8. jednání dne 30.08.2023 Sociální a zdravotnická komise. K jednání ve smyslu Zásad  byla přizvána vedoucí příslušného Diskusního fora, která z důvodu dovolené byla zastoupena pověřeným členem. Na základě vyžádání OSV byla žádost poskytovatelem doplněna aktuálními údaji, informace se týkaly především aktuálního počtu a skladby klientů, řešených oblastí včetně další argumentace podporující uvedené navýšení.
V rámci diskuse komise se hodnotila potřebnost této služby a specifičnost dané cílové skupiny. Komise se shodla, že v současné době by nebyl vhodný významný zásah z pohledu veřejného zadavatele ve smyslu transformace služby, v rámci příprav nového komunitního plánu bude tato oblast diskutována. Ač je poradna využívána klienty mimo správní obvod ORP Nový Jičín, členové komise doporučili převzetí celé zadavatelské role včetně poměrného navýšení částky aktualizovaného úvazku na provoz této služby, které bude řešeno v rámci příslušného programového řízení na rok 2024.

Rada města na své schůzi dne 20.09.2023 doporučila Zastupitelstvu města schválit aktualizovanou Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín k 01.01.2024 s uvedenou změnou.

Dne 30.10.2023 bylo město Nový Jičín osloveno s žádostí o vyjádření k vyšší částce finanční spoluúčasti veřejného zadavatele na navýšeném úvazku dle nových podmínek krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na léta 2024-2026 (částka 24.900 Kč oproti původně požadované 21.300 Kč). Sociální a zdravotnická komise byla o tomto požadavku informována na jednání dne 02.11.2023 (jednání k hodnocení programových žádostí) a zahrnula jej do návrhu výše dotace na provoz této sociální služby prostřednictvím Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024 (bod jednání Zastupitelstva města Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024 a usnesení komise X/15 Komise schvaluje navržené finanční částky k žádostem do Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, viz  tabulka č. 3.Hlasování: Pro: 9, Proti:0, Zdržel se:0. Usnesení bylo přijato).

Dopad na rozpočet města: závazek veřejného zadavatele bude řešen v rámci řádného programového řízení města na podporu provozu sociálních služeb v území
Stanovisko dotčených orgánů: VIII/8 Komise doporučuje orgánům města aktualizovat navýšení úvazků v přímé péči u služby OSP – poradny pro osoby se zdravotním postižením  poskytovatele CZP MSK  v síti sociálních služeb ORP Nový Jičín a v Síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje s finančním závazkem na navýšení úvazku ve výši  + 21.300 Kč. (Hlasování : Pro: 12      Proti: 0    Zdržel se :0. Usnesení bylo přijato.). Uvedené usnesení se týká původní žádosti organizace. K navýšenému požadavku veřejného zadavatele se komise vyjadřovala usnesením k programovým dotacím, viz výše.
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                         Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: Navrhuje se usnesení dle stanoviska Sociální a zdravotnické komise.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 18.10.2023