Bod programu č. 9
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Program města Nový Jičín na podporu dostupnosti stomatologické péče ve městě Nový Jičín na léta 2024-2025
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

závazek financování Programu města Nový Jičín na podporu dostupnosti stomatologické péče ve městě Nový Jičín pro rok 2025 z rozpočtu města Nový Jičín v předpokládaném objemu  ve výši 1.000.000 Kč,

2. pověřuje

Radu města stanovením podmínek a schválením podmínek Programu města Nový Jičín na podporu dostupnosti stomatologické péče ve městě Nový Jičín na léta 2024-2025 a zveřejněním tohoto programu na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup,

T: do 31.01.2024.

Materiál projednán:Bude projednáno v Komisi sociální a zdravotnické 07.12.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín nadále vnímá současnou napjatou situaci v oblasti zubní péče a znovu činí legitimní kroky s cílem získat nové poskytovatele zdravotních služeb v  rozšíření stávající ambulantní  péče pro občany města.
Místní samosprávy (obce a města) mohou situaci ovlivnit jen velmi omezeně, v rámci místních podmínek, např. aktivní podporou při předávání či prodeji praxí či zvýhodněnými podmínkami pro vstup nových subjektů do území. Město Nový Jičín není zřizovatelem nebo provozovatelem zdravotnických zařízení, veřejná finanční podpora z rozpočtu  města je jedním z mála nástrojů, jak dostupnost lékařské péče podporovat.

Už v roce 2011 přistoupilo město Nový Jičín k pobídce pro stomatology  formou příspěvku školiteli za zaškolení nových stomatologů, bezúročnou půjčkou na pořízení vybavení nové ordinace do výše 1.000.000 Kč s dobou splatnosti 5  let,  podporou formou nabídky nebytových prostor v objektu „stomatologické kliniky“ ul. Msgr. Šrámka i  pomoci novým stomatologům v zajištění bydlení. Zhodnocením programu podpory stomatologické péče (schválený Zastupitelstvem města 22.04.2010) se zabývalo jednání Zastupitelstva města dne 18.06.2012.
Usnesením Zastupitelstva města dne 15.11.2021 č. 432/18Z/2021 byl schválen Program města Nový Jičín na podporu dostupnosti stomatologické péče ve městě Nový Jičín, který byl využit jedním subjektem. Program byl připraven na dobu dvou let: 2022-2023. Cílem Programu bylo vytvořit výhodnější podmínky pro vstup nových stomatologů do území nebo podpořit stávající stomatology, aby rozšířili  počet pacientů (občanů města) svých  jednotlivých ordinací, dotací z rozpočtu města. V rámci Programu byly nastaveny základní minimální parametry, které město bude vyžadovat – provoz ordinace minimálně 5 let od uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, ordinace bude mít  uzavřené smlouvy se 4 nejvíce zastoupenými zdravotními pojišťovnami v území, základní rámec ordinační doby tak,  aby z větší části vyhovoval potřebám občanů města.

V současné době je vyhodnocována úspěšnost a využitelnost stávajícího Programu a je připravován nový Program města Nový Jičín na podporu dostupnosti stomatogické péče ve městě Nový Jičín na léta 2024-2025, který reflektuje  zjištěné skutečnosti stávajícího Programu (např. dojde k změkčení podmínek skladby podpořených osob v území, povinnost mít uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami bude vázána pouze na jednu, s nejvyšším zastoupením pojištěnců v území, dojde k úpravě uznatelných nákladů projektu (investiční náklady na pořízení vybavení ordinace lékaře dle vyhlášky MZ č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a na náklady na pořízení nových lékařských nástrojů a přístrojů potřebných k základní činnosti žadatele). Ostatní podmínky zůstávají stejné jako v původním Programu - provoz ordinace minimálně 5 let od uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Nový Program  bude cílit na nově vznikající kapacity v této oblasti, nové zubní lékaře či nové ordinace zubních lékařů. Program je připravován jako průběžný na období dvou let, z výše uvedeného plyne nutnost závazku alokace finančních prostředků v rozpočtu města  pro připravovaný Program i pro rok 2025.

Rada města na své schůzi dne 21.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města materiál k rozhodnutí v navrženém znění.

Dopad na rozpočet města: v návrhu rozpočtu ORJ 541 na rok 2024 již finanční prostředky alokovány, dopad na rozpočet města r. 2025 dán prvním usnesením
Stanovisko dotčených orgánů : sociální a zdravotnická komise bude předloženo 07.12.2023
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                         Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 06.11.2023