Bod programu č. 64
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Koupě pozemku parc. č. 115 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, V 594
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

koupit pozemek parc. č. 115 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 33 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína, od paní M░░░ Š░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░  741 01 Nový Jičín, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.435 Kč/předmět převodu, majetkoprávní záměr č. V 594.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Jedná se o pozemek pod místní komunikací, která je ve vlastnictví města, avšak předmětný pozemek vlastní paní Š░░░░ .
 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1586/196/2023 ze dne 05.10.2023 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 6.435 Kč/předmět prodeje.

 

FO - neplátce DPH, neuplatňuje se režim DPH

 

Rada města dne 18.10.2023 usnesením č. 966/19R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout  o koupi předmětného pozemku.

 

Realizace záměru je kryta rozpočtovými prostředky.

Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

Závěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora Hradilová

Datum:   29.10.2023