Bod programu č. 53
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Nabytí části pozemku parc. č. 384/1 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, bezúplatný převod, MPZ 3343
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt část pozemku parc. č. 384/1 (zahrada) v obci Nový Jičín, v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, oddělenou dle Geometrického plánu č. 1940-159/2023 a nově označenou jako pozemek parc. č. 384/113 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 7 m2, v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, z vlastnictví (SJM) Ing. M░░░░ C░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░░ a M░░░ C░░░░ ░░░ nar. ░░░░ ░░ oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 664 31 Lelekovice, do vlastnictví města Nový Jičín, a to formou bezúplatného převodu, majetkoprávní záměr č. 3343.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. geometrický plán č. 1940-159/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 07.10.2022 žádost manželů M░░░░ a M░░░ C░░░░ ░░░░ , oba bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Lelekovice PSČ 664 31, o prodej části (cca 54 m2) pozemku parc. č. 384/55 (ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 128 m2), části (cca 3 m2) pozemku parc. č. 384/50 (ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 368 m2) a části (cca 86 m2) pozemku parc. č.384/27 (ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 9.677 m2), vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, za účelem sjednání souladu mezi oplocením a vlastnictvím pozemků.

 

V průběhu zpracovávání majetkoprávního záměru bylo zjištěno, že stávající oplocení žadatelů zasahuje částečně i do pozemku parc. č. 384/58 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

 

Zda se jedná o skutečně povolenou stavbu oplocení, musí doložit žadatelé, kteří jsou s danou situací obeznámeni.

 

Žadatelé nebyli schopni doložit povolení ke stávajícímu oplocení, problém tedy vyřešili tak, že postavili nový plot, který nezasahuje na pozemek města Nový Jičín, nemají tedy dále zájem o koupi pozemků uvedených výše.

 

Dne 10.08.2023 se pan C░░░░ ░░ ozval s novou žádostí o koupi části (cca 90 m2) pozemku parc. č. 384/27 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí z důvodu oplocení a zároveň nabízí k prodeji část (cca 12 m2) pozemku parc. č. 384/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Pozemek nabídnutý k výkupu původně tvořil vjezd na pozemek ve vlastnictví žadatelů. Jelikož si však žadatelé vytvořili nový vjezd v jiném místě, nabízí tuto část pozemku k výkupu městem.

 

Dne 09.10.2023 pan C░░░░ ░░ napsal email na odbor správy majetku ve kterém vysvětluje, že se rozhodli oplotit parcelu tak, jak je vedeno v katastru, tudíž již nemají zájem o koupi části pozemku parc. č. 384/27 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Nově nabízí část pozemku parc. č. 384/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jak je specifikován v návrhu usnesení, tj. místo starého vjezdu, k bezúplatnému převodu na město Nový Jičín.

Stanoviska:

ORI: Doporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPaSŘ: Vůči výkupu nemáme námitek.


OŽP:
Odpadové hospodářství: Z hlediska odpadového hospodářství nemáme k tomuto záměru námitek za předpokladu, že stávající kontejnerová stání na směsný komunální odpad a separovaný odpad budou v uvedené lokalitě zachována a zanechán manipulační prostor pro jejich obsluhu.

Správa městské zeleně: Z hlediska správy městské zeleně souhlasíme s tímto záměrem. Je nutno podotknout, že část pozemku určena k výkupu, která původně sloužila jako vjezd na pozemek ve vlastnictví žadatelů, by před výkupem měla být upravena tak, aby umožňovala bezproblémovou údržbu zeleně, tzn. nutnost zapojeného travního porostu.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

Rada města dne 22.11.2023 usnesením č. 1069/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí předmětné části pozemku.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval: Ivana Barošová


Datum: 22.11.2023