Bod programu č. 20
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

rozpočet  města  Nový Jičín  na rok 2024 v rozsahu:

úhrn příjmů rozpočtu ve výši ....................................  839.036.351,17 Kč

úhrn výdajů rozpočtu ve výši ................................. 1.012.540.563,00 Kč

financování celkem ..................................................  173.504.211,83 Kč

z toho:

- použití volných zdrojů města z minulých let ….......  175.027.502,23 Kč

- splátky smluvního úvěru z České spořitelny, a.s., čerpaného v letech 2021-2022 na projekty realizované  městem (Bytový dům K Archivu 1993/2, Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11 a Revitalizace bytového domu Na Lani 212) ...6.666.672,00 Kč

- doplatek finančních prostředků z účtů města u Sberbank, a.s., v likvidaci .... 5.143.381,60 Kč 

v členění dle listu č. 1 Přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. schvaluje

závazky na financování vybraných investičních a dalších akcí města na rok 2024 a 2025 dle listu č. 3 Přílohy č. 1 tohoto usnesení,

3. schvaluje

závazky na financování výdajů města na rok 2025 u akcí, na jejichž plnění byla uzavřena smlouva (objednávka) v roce 2024 s úhradou plnění či jeho části v roce 2025, svěřuje příslušným orgánům města (Rada města a Městský úřad) pravomoc schvalovat a uzavírat smlouvy (objednávky) s výše uvedenými termíny plnění (úhradami plateb za zboží, služby a stavební práce) a ukládá příslušným orgánům města zahrnout nezbytné výdaje na financování těchto akcí do návrhu rozpočtu města na rok 2025,

4. schvaluje

příděl do sociálního fondu začleněný v ORJ 919 ve výši 6.000.000 Kč doplněný o nevyčerpaný zůstatek osobních účtů zaměstnanců k 31.12.2023 a souhlasí, aby jeho čerpání pro zaměstnance i uvolněné členy Zastupitelstva města Nový Jičín bylo upraveno kolektivní smlouvou na rok 2024,

5. bere na vědomí

podrobnější strukturu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 dle listu č. 2 Přílohy č. 1 tohoto usnesení,

6. pověřuje

Radu města Nový Jičín v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prováděním úprav rozpočtu  v příjmech  mezi  jednotlivými třídami a výdajích  mezi jednotlivými ORJ i ve tř. 8-Financování včetně úprav týkajících se zvýšení celkových příjmů  či  celkových výdajů  v rámci celého  schváleného  rozpočtu  města  Nový  Jičín na rok 2024,

7. pověřuje

příslušného uvolněného člena vedení města (metodického garanta) schvalováním opravných dokladů v příjmech i ve výdajích mezi jednotlivými položkami ve stejném oddílu a paragrafu téže ORJ ve schváleném rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 v rámci svých vymezených kompetencí,

8. pověřuje

příslušného člena vedení města (metodického garanta) schvalováním přesunů finančních prostředků určených k odvodu DPH městem v zákonné výši z jednotlivých ORJ na ORJ 741.

Přílohy
1. Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 (listy 1, 2, 3) (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

K bodu 2.: V návrhu rozpočtu města na rok 2024 jsou identifikovány akce, jejichž realizace přesáhne rok 2024 a závazky ze smluv tedy budou plněny a financovány i v roce 2025. Jedná se jak o akce stavební, tak zejména přípravné spočívající v projekční a inženýrské činnosti a povolovacím řízení k budoucím stavbám. Z praxe je zřejmé, že v drtivé většině případů není zadaná projektová dokumentace zpracována a zaplacena v roce, kdy byl zhotovitel vybrán, a projekční činnost i úhrada (části) ceny díla přechází do roku následujícího. Tato skutečnost je zřejmá u zpracování projektových dokumentací na připravované rozsáhlé stavební akce (multifunkční sportovní hala a tenisová hala), tak na některé velké stavební akce zahajované v roce 2024 (rekonstrukce venkovního bazénu). S ohledem na stanovení věcných a časových podmínek pro nabytí nemovitostí tvořící areál Nové Slunce je zřejmé, že k úhradě kupní ceny za nabytí obchodních podílů ve společnosti s ručením omezeným taktéž dojde až v roce 2025, proto je i tento výdaj součástí předkládaného závazku k financování.
 

Aby mohlo být v roce 2024 vyhlášeno zadávací řízení na výběr zhotovitele a následně mohla být uzavřena příslušná smlouva s plněním i v roce 2025, je zastupitelstvu města předkládán návrh na schválení závazků na financování vybraných investičních a dalších akcí města na rok 2024 a 2025 (list č. 3 přílohy č. 1 usnesení). Výdaje roku 2025 jsou součástí návrhu střednědobého výhledu města na období 2025 - 2028. Tyto předpokládané výdaje, respektive výdaje promítající vysoutěženou a zasmluvněnou cenu a skutečně uhrazené výdaje v roce 2024 (průběžné platby), budou zařazeny do návrhu rozpočtu města na rok 2025.
 

K bodu 3.: Při přípravě návrhu rozpočtu města jsou do rozpočtu zařazovány výdaje na akce, u kterých se předpokládá jejich realizace a plnění v daném kalendářním roce. V praxi se však často stává, že i přes tento předpoklad dochází k realizaci akce přes dva kalendářní roky a částečná úhrada ceny je tedy realizována až v roce následujícím. Je to nejčastěji způsobeno délkou přípravy zadání ze strany města, době trvání zadávacího řízení či nutností opakovat zadávací řízení na zhotovitele. V takovém případě by zakázka neměla být vyhlášena a smlouva by neměla být podepsána, není-li zajištěno finanční krytí v rozpočtu města, tedy typicky do schválení rozpočtu města. Ovšem čekat s těmito kroky až na schválení rozpočtu se nejeví jako racionální, neboť by vznikala zbytečná prodleva. Jako neefektivní a časově administrativně náročné se jeví i schvalování akcí zastupitelstvem města pro konkrétní případy v průběhu daného roku. S ohledem na výše uvedené je předložen návrh usnesení, který vytvoří prostor, aby takovéto akce mohly být realizovány, respektive vysoutěženy a plnění zahájeno v roce 2024 s předpokládaným plněním i v roce 2025, čímž bude zajištěn hladký průběh realizace bez časových prodlev. Výdaje, promítající vysoutěženou a zasmluvněnou cenu a skutečně uhrazené výdaje v roce 2024 (průběžné platby), budou zařazeny do návrhu rozpočtu města na rok 2025. 
 

K bodu 7.: Odbor finanční je odpovědným odborem ve vztahu k DPH a odvodům za město. V rámci režimu přenesené daňové povinnosti odvádí příslušnou daň přímo město jako objednatel či kupující a smluvním partnerům tedy hradí pouze cenu vlastní dodávky, služby nebo stavebních prací. Při přípravě rozpočtu města jsou však náklady na DPH spojené s připravovanými akce rozpočtovány v nákladech jednotlivých akcí na příslušných ORJ, avšak odvod DPH za město je centrálně prováděn z ORJ 741. V průběhu roku tak dochází k přesunům prostředků z jednotlivých ORJ na ORJ 741. Z důvodu zajištění operativních přesunů prostředků určených k odvodu DPH za město je navrženo předložené usnesení. V návrhu rozpočtu města na rok 2024 je v příslušné ORJ 741, oddíl, par. 6399 zařazena částka 2 mil. Kč na odvod DPH za měsíc 12/2023.

 

Rada města na své schůzi dne 22. 11. 2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

            Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková

 

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková

 

Datum: 27.11.2023