Bod programu č. 63
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Nabytí části pozemku parc. č. 479/16 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, V 593
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. ruší

své usnesení č. 238/6Z/2023 ze dne 11.09.2023,

2. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr V 593.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. email o zrušení výkupu (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 24.02.2020 žádost od p. J░░░░ B░░░░ ░ na prodej pozemku parc. č. 479/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 785 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.

 

K tomu, aby bylo možné uzavřít smlouvu o prodeji pozemku, bylo potřeba zajistit přístup a příjezd k sousedním nemovitostem ve vlastnictví třetích osob (majitelům sousední zahrádkářské osady). Pan B░░░░ proto doručil návrh o zřízení věcného břemena na pozemku parc. č. 479/16 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí – služebnosti stezky a cesty pro oprávněné. To se ukázalo jako nevhodné řešení, jelikož část příjezdové komunikace je ve vlastnictví třetí osoby a ta se zřízením věcného břemene nesouhlasí.

 

Proto se navrhuje, aby část pozemku parc. č. 479/16 (nově označeného dle GP jako pozemek parc. č. 479/18) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, která je ve vlastnictví dcery pana B░░░░ ░ paní B░░░░ B░░░░ ░░ , město vykoupilo, a tento oddělený pozemek bude užíván veřejností stejně jako přístupové cesty kolem zahrádkářské osady. 

 

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 815/17R/2023 doporučila Zastupitelstvu města nabýt předmětný pozemek za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 25.07.2023 jako cenu obvyklou ve výši 114.400 Kč.

 

Dne 07.11.2023 byla uskutečněna schůzka s paní B░░░░ ░░░░ ░░░ panem B░░░░ ░░ a vedoucím odboru správy majetku, na které byl probírán prodej a výkup předmětných pozemků. Paní B░░░░ ░░ se rozhodla od výkupu pozemku odstoupit z důvodu slovní ataky od zahrádkářů ze sousední zahrádkářské osady při výseku křovin a travin na pozemku paní B░░░░ ░░ . Rozhodla se tedy pro řešení problému přístupové cesty k zahrádkářské osadě věcným břemenem případně dlouhodobou nájemní smlouvou uzavřenou se ZO.

 


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 


Zpracoval: Ivana BarošováDatum:   22.11.2023