Bod programu č. 62
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Nabytí části pozemku parc. č. 730/20 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, bezúplatný převod, V 582
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt část pozemku parc. č. 730/20 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí dle Geometrického plánu č. 1984-463/2023 označenou jako pozemek parc.č. 730/71 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé) o výměře 6 m2, z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví města Nový Jičín, a to formou bezúplatného převodu, majetkoprávní záměr č. V 582.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Geometrický plán č. 1984-463/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází chodníkové těleso (směr Bludovice) vybudované městem Nový Jičín.

 

Rada města dne 18.10.2023 usnesením č. 965/19R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nabýt předmětnou část pozemku, a to formou bezúplatného převodu.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora Hradilová


Datum:   29.10.2023