Bod programu č. 16
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to ve znění návrhu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Náklady na odpady 2015_2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Vývoj cen ukládání odpadů na skládku (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města dne 22.11.2023,
ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 29.11.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Změna znění vyhlášky byla iniciována zejména s ohledem na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která nabývá účinnosti od 01.01.2024. Vzhledem k tomu, že změny tohoto zákona spočívají především v úpravě jeho části třetí (zavedení a správa poplatků) týkající spíše procesního postupu stanovení a vybírání poplatku, nebylo potřeba zásadním způsobem měnit vyhlášku v tomto kontextu, neboť tento proces není vyhláškou upravován, ale je podle něj postupováno v souladu se zákonem.

Některé změny vyhlášky pak byly učiněny za účelem zpřesnění a ujasnění formulace podmínek pro stanovení poplatku a za účelem odstranění částí vyhlášky, které fakticky kopírovaly zákon. Opisování zákona do vyhlášky je nejen nadbytečné, ale také s ohledem na případnou změnu znění zákona v budoucnu i kontraproduktivní, neboť v takovém případě by bylo nutné změnit také znění vyhlášky, přestože by fakticky stále bylo postupováno podle zákona.

Další změnou, kterou navržené znění nové vyhlášky přináší, je zvýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (tj. „poplatku za odpady“) a to ze současných 600 Kč na 840 Kč ročně na poplatníka.

Výše tohoto poplatku ve městě Nový Jičín se za posledních 10 let vyvíjela takto: od r. 2013 – 552 Kč, od r. 2020 – 600 Kč.

Potřeba zvýšení tohoto poplatku je vyvolána změnami a vlivy působícími na systém odpadového hospodářství města Nový Jičín, z nichž ty hlavní (tj. nárůst ceny za ukládání odpadu na skládku a celkové náklady města Nový Jičín na odpadové hospodářství) jsou podrobněji popsány v přílohách č. 2 a 3 tohoto materiálu.

Připomínkové řízení k tomuto návrhu neproběhlo, neboť se jedná o formální úpravu vyvolanou změnou obecně závazného předpisu, která však nemá zásadní vliv na obsah dosavadní vyhlášky města. Jedná se tedy o výjimku dle ustanovení čl. 6 odst. 4 písm. a) vnitřního předpisu č. 13/2021 („Vytváření vnitřních předpisů města Nový Jičín“).

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 usnesením č. 1053/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 


Zpracovaly: Ing. Jarmila Straková, Ivana Langerová

Datum: 27.11.2023