Bod programu č. 17
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín o místním poplatku ze psů, a to ve znění návrhu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín o místním poplatku ze psů (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města dne 22.11.2023,
ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 29.11.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Změna znění vyhlášky byla iniciována zejména s ohledem na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která nabývá účinnosti od 01. 01. 2024. Vzhledem k tomu, že změny tohoto zákona spočívají zejména v úpravě jeho části třetí (zavedení a správa poplatků) týkající spíše procesního postupu stanovení a vybírání poplatku, nebylo potřeba zásadním způsobem měnit vyhlášku v tomto kontextu, neboť tento proces není vyhláškou upravován, ale je podle něj postupováno v souladu se zákonem.

Některé změny vyhlášky pak byly učiněny za účelem zpřesnění a ujasnění formulace podmínek pro stanovení poplatku a za účelem odstranění částí vyhlášky, které fakticky kopírovaly zákon. Opisování zákona do vyhlášky je nejen nadbytečné, ale také s ohledem na případnou změnu znění zákona v budoucnu i kontraproduktivní, neboť v takovém případě by bylo nutné změnit také znění vyhlášky, přestože by fakticky stále bylo postupováno podle zákona.

Připomínkové řízení k tomuto návrhu neproběhlo, neboť se jedná o formální úpravu vyvolanou změnou obecně závazného předpisu, která však nemá zásadní vliv na obsah dosavadní vyhlášky města. Jedná se tedy o výjimku dle ustanovení čl. 6 odst. 4 písm. a) vnitřního předpisu č. 13/2021 („Vytváření vnitřních předpisů města Nový Jičín“).

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 usnesením č. 1054/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovaly: Ing. Jarmila Straková, Bc. Sandra Krotil

Datum: 27.11.2023