Bod programu č. 18
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

na základě ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČO 45214859, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. bere na vědomí

úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČO 45214859, 741 01 Nový Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Dodatek_c_5 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Uplne_zneni_Zrizovaci_listiny_MS_a_ZS_Jubilejni (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města dne 22.11.2023,
ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 29.11.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Dle nového geometrického plánu, který byl aktuálně vypracován, došlo k některým změnám uvedených v Dodatku č. 5.:

 

1. U pořadového čísla 12 v příloze č. 1 (budovy a stavby) se mění pořizovací cena nově pořízeného hřiště ZŠ Dlouhá a datum pořízení nemovitého majetku předaného k hospodaření s datumem pořízení 11.11.2022 v pořizovací ceně 22.986.090,43 Kč.

 

2. U pořadového čísla 13 v příloze č. 1 (pozemky), tedy u parcely č. 491/1 se mění výměra pozemku, a to z původní výměry 6.234m2 nově na 8.015m2 a pořizovací cena z původní 623.400 Kč nově na 801.500 Kč.

 

3. Pořadové číslo 14 a 15 v příloze č. 1 (pozemky), tedy parcely č. 491/3 a 491/4 převádí příspěvková organizace na Město Nový Jičín.

 

4. Pořadové číslo 16 v příloze č. 1 (pozemky) se ruší, jelikož parcela č. 491/15 zanikla.

 

Parcely č. 491/3 a 491/4, příspěvková organizace převádí městu Nový Jičín z důvodu, že při dokončení investiční akce byl ovál hřiště Dlouhá oplocen a v této souvislosti nebude uvedené parcely již využívat pro své volnočasové aktivity.

 

Zároveň došlo k částečnému narovnání majetkoprávních vztahů týkajících se stavby - IPRM Nový Jičín - ZŠ Dlouhá (revitalizace nádvoří, parkoviště a okolí ZŠ), a to k převedení staveb nacházejících se na pozemcích  491/7, 491/9, 491/11 491/12 v k.ú. Loučka u Nového Jičín a pozemku parc. č. 457/7 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, do správy majetku příspěvkové organizace.

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 usnesením č. 1048/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

            Hlasování se navrhuje vcelku.


Zpracovaly: Ing. Jarmila Straková, Bc. Sandra Krotil

Datum: 27.11.2023