Bod programu č. 55
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Prodej části pozemku parc. č. 584/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3349
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc. č. 584/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělené dle geometrického plánu č. 1928-474/2023 a nově označené jako pozemek parc. č. 584/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 152 m2, v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, paní Ing. E░░ Č░░░░ ░░ Š░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 11.08.2023 jako cenu obvyklou ve výši 225 600 Kč + DPH v aktuálně platné výši, a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu ve výši 11.000 Kč, majetkoprávní záměr č. 3349.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. geometrický plán č. 1928-474/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. znalecký posudek č. 1560/170/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín, odbor správy majetku obdržel žádost od paní Ing. E░░ Č░░░░ ░░ Š░░░░ o prodej části (cca 150,5 m2) pozemku parc. č. 584/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, která je přibližně zakreslena ve snímku katastrální mapy – v příloze č. 1 předloženého materiálu.

 

Část pozemku je od roku 1986 pronajata otci žadatelky, panu V░░░░ Š░░░░ , po dohodě s otcem a jeho souhlasem žádá o koupi jím pronajaté části pozemku jeho dcera Ing. Š░░░░ . Výše uvedený pozemek přiléhá k domu na pozemku parc. č. 653 a parc. č. 572, vše v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, tyto pozemky jsou ve vlastnictví otce žadatelky, pana V░░░░ Š░░░ . Pozemek bude dle žadatelky využíván v souladu se stávajícím zatříděním pozemku v katastru nemovitostí.

 

Jelikož je pozemek parc. č. 584/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí dlouhodobě užíván jako zahrada, souhlasíme s prodejem části pozemku.

 

Dne 02.08.2023 byl na objednávku odboru správy majetku vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 1928-474/2023, který oddělil pozemek parc. č. 584/1 na nově vzniklý pozemek nyní označený jako pozemek parc. č. 584/4, oba v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

 

Dne 11.08.2023 byl na objednávku odboru správy majetku vyhotoven znalecký posudek na cenu v čase a místě obvyklou, a to cenu 1484,21 Kč/m2, tedy 225 600 Kč za předmět prodeje.
 

Dle vyjádření daňové poradkyně u pozemku parc. č. 584/4 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí bude prodej podléhat dani z přidané hodnoty.

 

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek

Správa městské zeleně: S prodejem souhlasíme.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

ORI: Doporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPSŘ: Podle územního plánu Nový Jičín, využití pozemku není určeno například k užívání jako zahrada. Pozemek je primárně určen pro stavby a zařízení silniční dopravy, odstavné plochy, ochrannou zeleň apod.

Prodej části pozemku parc. č. 584/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí nedoporučujeme.

 

OF: Vzhledem k tomu, že je pozemek parc. č. 584/4 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí součástí zastavěného území, plochy DS – dopravní infrastruktura – silniční a primárně je určen k zastavění stavbami a zařízení pro silniční dopravu, jedná se o stavební pozemek a jeho prodej bude podléhat dani z přidané hodnoty.

 

Vyvěšeno na úřední desce: od 28.07.2023 do 15.08.2023

 

Rada města dne 20.09.2023 usnesením č. 880/18R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji předmětné části pozemku.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                           Mgr. Adéla Prašivková

 

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 


 

Zpracoval: Ivana Barošová

 


Datum:   22.11.2023