Bod programu č. 59
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Prodej části pozemku parc. č. 585 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3355
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc. č. 585 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělenou a označenou dle geometrického plánu č. 1918-32/2023 jako část „b“ o výměře 3 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, paní D░░░ S░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 11.10.2023 jako cenu obvyklou ve výši 1.980 Kč (bez DPH), a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200 Kč, majetkoprávní záměr č. 3355.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. geometrický plán č. 1918-32/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 26.06.2023 žádost od paní D░░░ S░░░░ ░ o koupi části pozemku parc. č. 585 (ostatní komunikace o evidované výměře 1 053 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

 

Paní Světlíková ve své původní žádosti uvedla žádost o odkup pozemku parc. č. 557 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, tuto parcelu má ale ve vlastnictví žadatelka, po telefonické a emailové komunikaci svou žádost opravila na odkup části (3 m2) pozemku parc. č. 585 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí z důvodu změny obvodu stavby – narovnání výměry po výzvě od Katastrálního úřadu. Paní S░░░░ ░ si nechala vyhotovit Geometrický plán č. 1918-32/2023, pro změnu obvodu budovy. 

 

Žadatelka uvádí že si nechali rodinný dům zateplit a nová fasáda domu zasahuje na pozemek parc. č. 585 v k.ú. Nový Jičín-Dolní předměstí, který je ve vlastnictví města Nový Jičín, proto žádají o odkup této části pozemku.

 

Dne 11.10.2023 byl na objednávku odboru správy majetku vyhotoven znalecký posudek na cenu v čase a místě obvyklém, za cenu 660 Kč/m2, tedy 1.980,- Kč za předmět prodeje.

 

Dle vyjádření daňové poradkyně je prodej části pozemku parc. č. 585 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí osvobozen od DPH bez nároku na odpočet daně.

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Nemáme námitek.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

ORI: Nemáme námitek.

 

OÚPSŘ: Nemáme námitek.

 

OF: Prodej části pozemku parc. č. 585 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí bude osvobozen od DPH.

 

Zveřejněno na úřední desce: od 26.09.2023 do 12.10.2023

 

Rada města dne 22.11.2023 usnesením č. 1073/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji předmětné části pozemku.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                            Mgr. Adéla Prašivková

 

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 


 

Zpracoval: Ivana Barošová


Datum:   22.11.2023