Bod programu č. 48
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín, k. ú. Straník
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní Bc. Š░░░ S░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 252/1 v obci Nový Jičín, k. ú. Straník z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - mapové podklady k pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Straník (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

O pořízení změny územního plánu rozhoduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce, a to z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, případně na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

Byl podán následující návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín ze strany fyzické osoby:

 

Pozemek parc. č. 252/1 v k. ú. Straník (viz příloha č. 1)

Návrh paní Bc. Š░░░ S░░ na pořízení změny územního plánu týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Straník z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu bydlení.

 

Důvody uvedené navrhovatelkou:

Stavba rodinného domu.

 

Žádost byla předložena Komisi architektury a rozvoje města a Komisi životního prostředí k posouzení s následujícím závěrem:

Komise architektury a rozvoje městanedoporučuje návrhu vyhovět.

Komise životního prostředínedoporučuje návrhu vyhovět.

 

K návrhu na změnu se dále vyjádřili:

Osadní výbor Straníknesouhlasné stanovisko k návrhu na změnu územního plánu.

Městský architekt – vyjádření: „Ohledně návrhu na změnu funkčního využití na bydlení daných pozemků, by tato změna neměla být povolena, navrhuji zachovat současnou funkcí NZ - zemědělské pozemky - nedoporučuji návrhu vyhovět.

Daný pozemek leží v extravilánu obce mimo ucelené zastavěné území a bez vazby na dopravní a technickou infrastrukturu. Charakter zástavby obce Straník je vesnická zástavba ulicového typu, nejedná se tedy o roztroušenou zástavbu v krajině typickou pro podhorská a horská území, tedy není žádoucí vytvářet v krajině izolované ostrovy zástavby pro bydlení.

Pozemky ani dříve (před současnými úpravami) nebyly využívány pro bydlení, např. že tam byl historicky statek, hájovna apod.

Dle historických leteckých snímků mělo území vždy charakter pole či zahrady - sadu s malým objektem – zahradním domkem spojeným s údržbou pozemku a nikoliv pro bydlení (v roce 1937 zde bylo jen pole, od roku 1955 je zřejmý nově založený sad s malým objektem).“

 

Stanovisko pořizovatele (dle § 46 odst. 2 stavebního zákona): Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, nedoporučuje tomuto návrhu na změnu územního plánu vyhovět.

Podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona, lze další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Rozsah a kapacita zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v územním plánu Nový Jičín je 4 x vyšší, než je předpokládaná potřeba a rozsah nové výstavby pro bydlení (plochy pro bydlení  BV jsou doposud využity cca z 22 %), a proto není prokázána nutnost vymezení nových zastavitelných ploch s funkčním využitím pro bydlení. V této lokalitě vymezuje územní plán zastavitelné plochy pro bydlení Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44 (celkem cca 4,43 ha), které nejsou doposud pro tento účel využity.

Rozšiřování zastavitelných ploch pro výstavbu rodinného domu je, s ohledem na současný charakter zástavby, z hlediska urbanistického zcela nekoncepční. Pozemky nejsou v dostupné vzdálenosti technické infrastruktury. Nekoncepční vymezování zastavitelných ploch a příliš rozvolněná zástavba klade vysoké nároky na budování dopravních i inženýrských sítí a jejich údržbu.

Na doplnění uvádíme, že na pozemku proběhla nepovolená stavební činnost, a to i přes nařízené bezodkladné zastavení prací. Dodatečné povolení stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Straník bylo zamítnuto.

 

Stanovisko RM: Návrh na pořízení změny územního plánu byl projednán na 20. schůzi RM konané dne 22.11.2023. RM doporučila nepořídit navrženou změnu územního plánu.

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Michal Horuta
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová
 
Datum: 23.11.2023