Bod programu č. 61
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Směna části pozemku parc.č. 677 v k.ú. Žilina u Nového Jičína a části pozemku parc.č. 447 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 3400
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti manželů R░░░ R░░░ nar. ░░░░ ░░ a N░░ R░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 741  01 Nový Jičín, o směnu části (cca 150 m2) pozemku parc.č. 677 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína - ve vlastnictví města a částí (cca 20 m2) pozemku parc.č. 447 (trvalý travní porost) v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína – ve vlastnictví (SJM) manželů R░░░░ ░░ a nezveřejnit tento záměr, majetkoprávní záměr č. 3400.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy Žilina (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek katastrální mapy Kojetín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. zábor Kojetín (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 31.07.2023 žádost manželů R░░░░ ░░ o směnu části pozemku parc.č. 677 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína - ve vlastnictví města a částí pozemku parc.č. 447 (trvalý travní porost) v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína ve vlastnictví žadatelů (žadatelé by počítali s doplatkem ceny z jejich strany).
 

V návaznosti na investiční akci ORI „oprava komunikace Kojetín x Straník“ byla ze strany města rozšířena komunikace i do pozemku žadatelů. Tito byli Odborem správy majetku vyzvání k jednání o zpřesnění hranic pozemku, případně výkupu dotčených částí pozemku parc.č. 447 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína. Žadatelé však využili možnosti směny části městského pozemku parc.č. 677 v k.ú. Žilina u Nového Jičína před jejich „restaurací Kolonie v Žilině u Nového Jičína“ za výše uvedené části pozemku na Kojetíně (pod komunikací) a podali oficiální žádost o směnu pozemků.
 

Odbor správy majetku navrhl věc řešit pouhým zpřesněním hranic (což dle sdělení geodeta je v tomto případě možné) pozemku pod komunikací na Kojetíně, avšak vlastníci pozemku parc.č. 447 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína trvají na řešení věci směnou.
 

Jelikož je komunikace nyní v předčasném užívání, bylo by vhodné vlastnictví pozemků pod komunikací dořešit.

 

Stanoviska:

OŽP a OÚPSŘ - nemá námitek

 

OSM (úsek komunálního hospodářství) – nesouhlasí se záměrem směny, jelikož se na pozemku parc.č. 677 v k.ú. Žilina u Nového Jičína nachází místní komunikace a plocha slouží jako veřejné parkoviště.

 

ORI – nedoporučuje vyhovět žádosti - nedoporučuje směnu části pozemku parc.č. 677 v k.ú. Žilina u Nového Jičína (ve vlastnictví města – u rest. U Mola). Pozemek je součástí veřejného prostranství, jehož součástí je komunikace a směnu za účelem zřízení soukromého parkoviště zde vnímáme jako problematickou.

 

OV Kojetín – nemá námitek

 

OV Žilina – nedoporučuje směnu pozemků. Pozemek parc. č. 677 v k. ú. Žilina u NJ je veřejným prostranstvím a těsně sousedí s hlavní komunikací. Může sloužit jako manipulační prostor při opravách komunikací a mostů. Navíc požadovaná část pozemků se nachází před RD jiných vlastníků.

 

Rada města dne 22.11.2023 usnesením č. 1074/20R/2023 rozhodla nezveřejnit záměr směnu předmětných pozemků, doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout  nevyhovět žádosti manželů R░░░░ ░░ a uložila OSM jednat s protistranou ve věci převodu částí (cca 20 m2) pozemku parc.č. 447 (trvalý travní porost) v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína, pod komunikací.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                                           Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracoval:    Barbora Hradilová


Datum:   29.11.2023