Bod programu č. 24
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Budoucí prodej nemovitostí - lokalita U Jezu v části Žilina
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat pozemek parc. č. 609, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, jehož součástí je budova, v katastru nemovitostí neevidovaná, pozemek parc. č. 610, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 287, jiná stavba, v místní části Žilina, a pozemek parc. č. 611, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Žilina u Nového Jičína, vše v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína (Lokalita U Jezu), církevní právnické osobě Charita Nový Jičín, se sídlem Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín, IČO 73635677, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.210.000 Kč a za podmínky plného využití nemovitostí pro poskytování sociálních služeb registrovaných dle platných právních předpisů, zejména pak služby azylového domu, a dále k provozování služeb souvisejících se sociální oblastí nejméně po dobu 5ti let od nabytí vlastnického práva,

2. rozhodlo

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji pozemku mezi městem Nový Jičín, jako budoucím prodávajícím, a církevní právnickou sobou Charita Nový Jičín, se sídlem Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín, IČO 73635677, jako budoucím kupujícím, dle předloženého návrhu v příloze č. 9 materiálu,

3. rozhodlo

svěřit starostovi města pravomoc určit další obsah kupní smlouvy v souladu s rozhodnutím o prodeji dle bodu 1. a podmínkami stanovenými ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní uvedené v bodu 2. tohoto usnesení.

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Blanka Zagorská, Odbor bytový
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 13.12.2021  usnesením č. č. 460/19Z/2021   o zveřejnění záměru prodeje komplexu budov a pozemků v lokalitě „U Jezu“ v místní části Žilina (pozemek parc. č. 607 s budovou č. p. 9,  parc. č. 608 s budovou č. p. 2, parc. č. 609 s  budovou v katastru nemovitostí neevidovanou, parc. č. 610 s budovou č. p. 287, a parc. č. 611). Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 15.12.2021 do 31.01.2021. Do nabídkového řízení se ve stanovené lhůtě nepřihlásil žádný zájemce. Na základě usnesení Rady města č. 1766/R55/2022 bod 2 ze dne 16.02.2022 bylo nabídkové řízení zveřejněno znovu (pod č.11/2022/OB), a to za stejných podmínek jako záměr předchozí a s lhůtou pro podávání nabídek do 02.05.2022. Zastupitelstvo města dne 14.03.2022 usnesením č. 487/Z20/2022 vzalo na vědomí dosavadní průběh realizace záměru a svěřilo Radě města pravomoc rozhodnout v případě neúspěšného nabídkového řízení na prodej nemovitých věcí o novém zveřejnění záměru formou nabídkového řízení a stanovit pro toto nabídkové řízení nové podmínky. Do nabídkového řízení se do konce lhůty k podávání nabídek opět nepřihlásil žádný zájemce. Na základě usnesení Rady města č. 1970/R60/2022 ze dne 18.05.2022 bylo nabídkové řízení vyhlášeno znovu (pod č. 37/2022/OB) s minimální nabídkovou cenou sníženou o 10%, tj. ve výši 5.670.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se nabídkového řízení do konce lhůty k podávání nabídek nepřihlásil žádný zájemce, bylo na základě usnesení Rady města č. 2212/65R/2022 ze dne 21.09.2022 nabídkové řízení vyhlášeno znovu s minimální nabídkovou cenou opět sníženou o 10%, tj. ve výši 5.103.000 Kč (Záměr č. 51/2022/OB). Ani do tohoto nabídkového řízení se do konce lhůty k podávání nabídek (tj. do 07.11.2022) nepřihlásil žádný zájemce. Následně Rada města rozhodla dne 30.11.2022 usnesením č. 105/3R/2022 o zveřejnění záměru prodeje formou nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové ceny ve výši 4.592.700 Kč (Záměr č. 64/2022/OB). Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena od 05.12.2022 do 08.02.2023. Ani toto nabídkové řízení nebylo úspěšné. Nabídková řízení jsou zveřejňována také na webu S–reality.cz a na webových stránkách města.
 

Budovy a pozemky v lokalitě „U Jezu“ tvoří funkční celek. Budova č. p. 287 na pozemku parc. č. 610 a budova na pozemku parc.č. 609 (sladová sýpka) v katastru nemovitostí nezapsaná jsou spolu s pozemky parc. č. 609, 610 a 611 evidovány jako kulturní památka (Pivovar a panský dům č.d. 287).
 

Technický stav budovy na pozemku parc. č. 609 je zhoršený, nutné bude statické zajištění. Přípojky inženýrských sítí jsou nefunkční. Budovy bez rekonstrukce jsou nevyužitelné. Objekty jsou pro město v současné době nepotřebné a jsou obtížně využitelné způsobem, který by generoval příjmy.
 

O související pozemky parc. č. 607 a 608 s budovami projevil zájem Moravskoslezský kraj s tím, že jeho příspěvková organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p. o.,  která hospodaří se sousedními pozemky, pozemky využije ke zřízení zázemí pro další rozvoj, zejména k vybudování nové dílny pro obor opravář zemědělských strojů. V souvislosti s řešením jiných majetkoprávních záležitostí  s MSK tak bylo rozhodnuto o darování těchto nemovitostí (usnesení Zastupitelstva města č. j. 206/6Z/2023  ze dne.11.09.2023.
 

Dne 28.02.2023 byla městu doručena žádost Charity Nový Jičín  o spolupráci na řešení umístění sociálních služeb (viz příloha č. 1 materiálu). Následně dne 12.04.2023 byla doručena žádost o prodej nemovitostí v lokalitě u Jezu (viz Příloha č. 2 materiálu), která byla na výzvu Odboru bytového dne 29.05.2023 doplněna o další podstatné informace (viz Příloha č. 3 materiálu). V žádosti o prodej je počítáno i s pozemkem parc. č. 608 se stavbou č.p. 2, avšak s vedením Charity Nový Jičín bylo následně dohodnuto tento pozemek ze záměru vypustit (darován MSK).
 

Za účelem zjištění aktuální obvyklé ceny nemovitostí, jejichž budoucí prodej je navrhován, byl vypracován znalecký posudek znalcem Ing. Petrem Cvejnem, který stanovil jejich obvyklou cenu ve výši 3.210.000 Kč (viz příloha č. 6 materiálu).

 

Dle obsahu žádosti a na základě posouzení potřebnosti rozšíření zázemí pro poskytování sociálních služeb (zejména azylového bydlení) se jeví navrhované využití objektů, o které není komerční zájem, jako vhodné. Přesto bude vzhledem k jejich charakteru a stavu nezbytné zpracování studie proveditelnosti, která by měla vést ke konečnému závěru o realizovatelnosti záměru. Z tohoto důvodu a také z důvodu plánovaného financování pořízení i rekonstrukce objektů z dotací na rozvoj sociálních služeb se navrhuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na základě které by byly v horizontu 4 let činěny zejména ze strany Charity postupné kroky k prodeji (zpracování studie, vyřízení dotace, uzavření kupní smlouvy). Obdobný model uplatnilo město také v případě budoucího prodeje objektu na ulici Hluboká pobočnému spolku Andělé stromu života p.s., kdy plánovaným využitím je rovněž poskytování sociálních služeb a plánovaným financováním zejména poskytnutí dotace. Stejně jako v tomto případě se nyní nenavrhuje sjednat k obvyklé ceně stanovené znaleckým posudkem inflační doložku, neboť Město považuje v obou případech podporu předmětných sociálních služeb, zejména jejich dostatečné kapacity a optimalizace za důležitý zájem města, kterým lze odůvodnit možnou odchylku od obvyklé ceny v době realizace prodeje. V případě nemovitostí v lokalitě u Jezu je navíc tento závěr podpořen i obtížnými komerčním využitím tohoto komplexu budov, jehož důkazem je několik neúspěšných nabídkových řízení.
 

Jako podmínku prodeje nemovitostí se navrhuje stanovit využití pro poskytování registrovaných sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména služeb azylového domu v souladu se žádostí Charity. Záměrem Města bylo stanovit podmínku zachování účelu využití majetku v délce 10 let od realizace prodeje, jak je sjednáno ve smlouvě uzavřené s pobočným spolkem Andělé Stromu života p. s.  Ze strany Charity však bylo akceptováno toto omezení pouze na dobu 5 let. Uvedená podmínka zachování účelu využití je   zakotvena do návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní spolu se zajištěním jejího splnění, a to smluvní pokutou a možností odstoupení od smlouvy v případě opakovaného porušení. Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh smlouvy je maximálním dosaženým výsledkem dvoustranných jednání, liší se rovněž výše sjednaných sankcí a doba současně navrhovaného zákazu zcizení nemovitých věcí, který by měl být zřízen jen na dobu 5ti let od převodu vlastnického práva. Vzhledem k možné podmínce dotace, že nemovitá věc, na kterou byla poskytnuta dotace, nemůže být zatížena žádným věcným právem, a dále vzhledem k pravděpodobnému předfinancování koupě i rekonstrukce ve formě úvěru, bude sjednán tento zákaz jako právo závazkové s tím, že bude sjednána smluvní pokuta pro případ jeho porušení (oproti prodeji na ul. Hluboká opět v řádově nižší výši). Argumentace zájemce ve smyslu zmírnění původně navržených podmínek prodeje ze strany Města vychází zejména z charakteru lokality a dosavadního nulového zájmu o odkup nemovitostí.  

S ohledem na časový horizont průběhu dotačního řízení a možnou podmínku vlastnictví nemovitých věcí ještě před vydáním konečného rozhodnutí o poskytnutí dotace se navrhuje, aby o případném dalším nezbytném obsahu kupní smlouvy rozhodl starosta města. Může se jednat pouze o nepodstatné skutečnosti, jejichž potřeba úpravy může v důsledku časového posunu nastat, kterými ale nebude nijak zasaženo do vyhrazené pravomoci Zastupitelstva města rozhodovat o prodeji (např. způsob předání nemovitostí, přechod nájmu apod.). 
 

Rada města Nový Jičín na své schůzi konané dne 26.07.2023 rozhodla usnesením číslo 700/16R/2023 o zveřejnění adresného záměru prodeje pozemků. Záměr č. 37/2023 byl zveřejněn  na úřední desce od 28.07.2023 do 14.08.2023. K záměru nepodal nikdo připomínky ani námitky.

Rada města Nový Jičín na své schůzi konané dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín usnesením číslo 1100/20R/2023 rozhodnout o budoucím prodeji nemovitostí v lokalitě U Jezu v části Žilina Charitě Nový Jičín, dále rozhodnout o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji pozemku a svěřit starostovi města pravomoc určit další obsah kupní smlouvy v souladu s rozhodnutím o prodeji  a podmínkami stanovenými ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní.

 

Stanoviska dotčených odborů MěÚ: Stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu je přílohou č. 7 a stanovisko Odboru sociálních věcí je přílohou č.8 materiálu.


Stanovisko komisí RM nebo výboru ZM: Komise pro správu majetku města vzala na svém jednání konaném dne 10.05.2023 záměr prodeje na vědomí.

 

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.
                                               Mgr. Lucie Štěpánová


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje v celku.

 

Zpracovala: Monika Svobodová


Datum: 28.11.2023