Bod programu č. 4
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 11.09.2023.

Přílohy
1. Zprava_o_kontrole_plneni_usneseni_z_6_zasedani_ZM.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Kontrolní výbor dne 15.11.2023.
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Bc. Anna Hubová, Odbor kontrolní
Důvodová zpráva:

Zpráva obsahuje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města podle § 119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva o kontrole plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín byla projednána na schůzi kontrolního výboru ZM dne 15.11.2023. Členové kontrolního výboru ZM zprávu schválili a s obsahem materiálu souhlasí.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: Bc. Anna Hubová

 

Datum: 16.11.2023