Bod programu č. 5
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Kontrola veřejné zakázky na výsadbu stromů na Masarykově náměstí
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. ukládá

Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Nový Jičín provést kontrolu průběhu a realizace veřejné zakázky malého rozsahu na Výsadbu stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně s následnou péčí, a to zejména způsobu výběru zhotovitele, kontroly smlouvy o dílo a sjednané ceny.

T: 31.03.2024
Z: Mgr. Jiří Klein
Přílohy
1. Zapis_z_jednani_kontrolniho_vyboru_ZM.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Kontrolní výbor dne 15.11.2023.
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Bc. Anna Hubová, Odbor kontrolní
Důvodová zpráva:

V souladu s  § 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plní kontrolní výbor další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor na jednání dne 15.11.2023 odsouhlasil předložení návrhu ke schválení na 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 11.12.2023.

Předkladatelem návrhu na usnesení je předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín Mgr. Jiří Klein.

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se  přijmout usnesení v navrženém znění. 

 

 

Zpracovala: Bc. Anna Hubová

 

 

Datum: 20.11.2023