Bod programu č. 14
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Úprava Statutu Fondu sociálních služeb Novojičínska
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

upravený Statut Fondu sociálních služeb Novojičínska dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Pr1_statut_fondu_2_uprava (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 07.12.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín jednoznačným mechanismem každoročně vyčleňuje prostředky z rozpočtu města do oblastí, které chce v rámci své dotační politiky podporovat. Oblast financování sociálních služeb je upravena podmínkami Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Město Nový Jičín vystupuje u  organizací/služeb zařazených v Síti sociálních služeb ORP Nový Jičín jako veřejný spolu/zadavatel, tzn. vůči základní síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje  garantuje potřebnost daných služeb v území (existence poptávky, na kterou příslušné služby reagují) a zároveň finančně participuje na provozních nákladech těchto služeb dle podmínek stanovených Krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb  v Moravskoslezském kraji na léta 2023-2025.  Tato povinnost města je zakotvena i ve schváleném komunitním plánu města a je realizována prostřednictvím uvedeného Programu. Uzavřením Smlouvy o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“ zapojené obce před vyhlášením Programu, na základě žádosti města Nový Jičín, poskytují městu  účelovou dotaci, o kterou se navýší prostředky alokované z rozpočtu města určené pro spolufinancování provozu sociálních služeb v území.

Pro udržitelnost nastaveného systému v budoucnu je velmi důležité, aby město deklarovalo a nadále plnilo zadavatelskou roli vůči registrovaným sociálním službám v Síti sociálních služeb ORP Nový Jičín (tvořenými přílohou č. 1 schváleného Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020 - 2024, usnesením Zastupitelstva města č.181/9Z/2020 ze dne 09.03.2020) s jasně definovaným finančním objemem pro oblast sociálních služeb při zapojení zdrojů z rozpočtu  okolních obcí.   

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu města alokované pro oblast sociálních služeb  zůstávají nadále určené pro sociální služby, což je umožněno vznikem samostatného peněžního fondu  a převodem nedočerpaných rozpočtovaných prostředků v rámci daného kalendářního roku.

Statut Fondu sociálních služeb byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 206/10Z/2020 ze dne 15.06.2020  a  upraven  usnesením Zastupitelstva města č. 342/16Z/2021 ze dne 14.06.2021.

První změnou Statutu Fondu se jednoznačně určuje, že příjmy fondu tvoří i vratky dotací v rámci vyúčtování jednotlivými organizacemi, obzvlášť když přesahují hranice rozpočtového roku (vyúčtování programových dotací je k  31.03. následujícího roku). Pokud žadatel vrátí nevyčerpanou část dotace až následující rok po poskytnutí, z účetního hlediska je tato operace zachycena jako příjem aktuálního roku (nikoli jako snížený výdaj roku, ve kterém dotace byla poskytnuta).

Druhá, současná předkládaná úprava Statutu Fondu (příloha č. 1 materiálu)   reaguje na změnu koncepce programového řízení města a jednoznačnou návaznost příjmů Fondu pouze na Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách (úprava čl.III. bod 1 písm. a) Statutu Fondu).

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města materiál k rozhodnutí v navrženém znění.

Dopad na rozpočet města: bez dopadů na rozpočet města
Stanovisko dotčených orgánů: Sociální a zdravotnická komise bude informována na jednání dne 07.12.2023
Stanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.
                                           Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 22.11.2023