Bod programu č. 65
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Informace o stavu mostů v majetku města Nový Jičín, bez MPZ
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o stavu mostů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. priloha c 1 Stručný přehled stavebního stavu mostních objektů.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Městský úřad Nový Jičín, odbor správy majetku, informuje Zastupitelstvo města Nový Jičín o aktuálním stavu mostních objektů ve své správě. V pasportu mostních objektů je ke dni 30.11.2023 evidováno 33 mostů, 13 lávek a 38 propustků nacházejících se ve všech spravovaných katastrálních územích, tj. celkem 84 mostních objektů.

Jednotlivé mostní objekty byly dle provedených mostních prohlídek zařazeny do kvalifikačních stupňů podle stavebního stavu a stavu použitelnosti mostu, který určuje bezpečnost provozu na mostě a jeho možnou zatížitelnost. Stavební stav mostních objektů se posuzuje u spodní stavby a nosné konstrukce zvlášť.

Kvalifikační stupně stavebního stavu mostních objektů podle ČSN 73 6221 jsou:

I (1) - bezvadný

II (2) - velmi dobrý

III (3) - dobrý

IV (4) - uspokojivý

V (5) - špatný

VI (6) - velmi špatný

VII (7) - havarijní

 

Stupně použitelnosti jsou:

I - použitelný

II - podmíněně použitelný

III - použitelný s výhradou

IV - omezeně použitelný

V -  nepoužitelný

 

Ke dni 30.11.2023 jsou mostní objekty v následujícím stavu:
 

Katastrální území Bludovice u Nového Jičína:

 • v tomto katastrálním území je 1 most v horším stavu s hodnocením nosné konstrukce č. 5, a sice M105 Most Bludovice u č.p. 38.
 • 2 propustky – P102 Propustek cyklostezka Bludovice u č.p. 29 a P103 Propustek mezi cyklostezkou a MK – přejezd k zahrádkám mají hodnocení stavu spodní stavby na hodnotě 6.
 • 2 propustky – P104 Propustek na MK k zahrádkám (u mostu cyklostezka v km 6,947) a P109 propustek cyklostezka Bludovice č.p. 81 jsou v téměř havarijním stavu – hodnocení spodní stavby i nosné konstrukce je v obou případech na hodnotě 6.
 • 2 propustky k dnešnímu datu nebyly prohlédnuty z důvodu nepřístupnosti kvůli vzrostlé vegetaci v bezprostředním okolí.
 • U vybraných propustků stojí za zvážení jejich zrušení a zasypání – cyklostezka byla vybudována v trase zrušené vlakové tratě a propustky již neplní svůj účel – voda je kolem cyklostezky vsakována přirozeným způsobem a přes tyto propustky v současnosti nejsou převáděny žádné příkopové vody.
 • Pro příští rok není plánováno zahájení projektové přípravy na žádný z mostů v tomto katastrálním území.

 

Katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí:

 • v tomto katastrálním území se nachází 1 lávka a 1 most v téměř havarijním stavu. Lávka L203 Novosady bude rekonstruována v roce 2024, na rekonstrukci mostu M203 Dolní brána – U Grasmanky je v současné době zpracovávána projektová dokumentace, jeho rekonstrukce se předpokládá v roce 2025.

 

Katastrální území Nový Jičín – Horní Předměstí:

 • v tomto katastrálním území se nachází 1 most a 1 propustek v horším stavu, hodnoceny shodně spodní stavba a nosná konstrukce hodnotou 5. Jedná se o most M301 B. Martinů, který je ze spodní strany ve výrazně horším stavu, a propustek P305 chodník Revoluční x ul. U Jezu.
 • Pro příští rok není plánováno zahájení projektové přípravy na žádný z mostů v tomto katastrálním území.

 

Katastrální území Kojetín u Starého Jičína:

 • v tomto katastrálním území se nachází pouze 1 propustek ve vlastnictví města Nový Jičín a má hodnocený stav spodní stavby a nosné konstrukce shodně hodnotou 5.
 • Pro příští rok není plánováno zahájení projektové přípravy na propustek nacházející se v tomto katastrálním území.

 

Katastrální území Loučka u Nového Jičína:

 • vzhledem ke špatnému stavu všech mostů v tomto katastrálním území zatím nebylo zadáno provedení údržby na jakémkoliv z nich. V příštích 5 letech by bylo vhodné počet mostů zde snížit a zbylé kompletně zrekonstruovat.
 • v současné době je zadáno zpracování projektové dokumentace pro 1 lávku (L501 Za Potokem u č.p. 90), v roce 2024 by měla proběhnout realizace samotné stavby, a pro 1 most (M508 V Kútě), u kterého realizace v roce 2024 zatím v rozpočtových plánech není.
 • Pro rok 2024 by mělo být zadáno zpracování projektové dokumentace pro další most – M505 Za Potokem u č.p. 26.

 

Katastrální území Straník:

 • vzhledem ke stavu mostů v tomto katastrálním území zde průběžně dochází ke kompletní rekonstrukci některých mostů a propustků. V roce 2022 byly zrekonstruovány propustky P601 propustek MK Kojetín – Straník km 0,813 a P606 Propustek Straník u č.p. 86, v roce 2023 nebyl žádný mostní objekt rekonstruován.
 • v roce 2023 je zpracovávána projektová dokumentace pro propustky P602 a P603 v rámci akce „Místní komunikace Kojetín – Straník II. etapa“ a P607 Propustek Straník u č. p. 61. U propustků P602 a P603 je předpokládána realizace rekonstrukce v roce 2024 v návaznosti na rekonstrukci místní komunikace.

 

Katastrální území Žilina u Nového Jičína:

 • mostní objekty v tomto katastrálním území nejsou v dobrém stavu, některé akce nebyly ani v rámci projektové přípravy řešeny vzhledem k požadavkům státních podniků Lesy ČR, s.p. a Povodí Odry, s.p. na zvýšení minimálního průtočného profilu mostů, ovšem dodržení tohoto požadavku v místních podmínkách není reálné. Zvětšení obsahu průtočného profilu pod mosty znamená ve většině případů jejich nadvýšení, což není proveditelné s ohledem na výškové poměry navazujících místních komunikací a silnice III. třídy, která předmětnou místní částí prochází. Předpokládáme, že při budoucí projektové přípravě kompletních rekonstrukcí mostů bude nutné vyvolat jednání s představiteli státních podniků, aby bylo možné vůbec rekonstrukce navrhnout a provést.
 • v roce 2023 probíhá projektová příprava pro odstranění lávky do areálu Střední školy technické a zemědělské. Tato lávka nebyla dlouhé roky využívána ani nijak udržována a vzhledem k jejímu špatnému stavu bylo odsouhlaseno její odstranění. Fyzická realizace odstranění proběhne začátkem roku 2024, na to bude následně navazovat stavební akce vybudování parkoviště v bezprostřední blízkosti lávky – při odstraňování lávky později by mohlo dojít k poškození nově vybudovaného parkoviště.
 • dále je v roce 2023 zpracovávána projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci dřevěné nosné konstrukce mostu M704 Na Poříčí u č.p. 53, která je již v pokročilém stadiu napadení dřevokaznými houbami a degradací způsobenou neprováděním údržby všech dřevěných částí vystavených povětrnostním vlivům. V letošním roce na této nosné konstrukci byla provedena alespoň základní oprava – místa s nejhoršími vadami, kde hrozilo zranění pěší osoby nebo poničení automobilu přejíždějícího po konstrukci, byla překryta ocelovými plechy. Životnost této opravy je předpokládána na max. 2 roky.
 • V roce 2024 by mělo být zahájeno zpracování projektové dokumentace na M703 Most Na Poříčí u č.p. 54.

 

V rámci všech mostních objektů ve správě města Nový Jičín (pozn. celkový počet 84) bylo dále dle stavu vhodného k udržování vybráno 10 mostních objektů, na kterých byla provedena základní údržba a opravy. Toto provedení údržby dle aktualizovaného rozpočtu zhotovitele stojí 1.186.445,10 Kč s DPH.

Pro rok 2024 je ze strany správce majetku na provádění údržby a osazení povinného dopravního značení mostních objektů požádáno o 3.700.000 Kč s DPH. Tato částka vychází z rozpočtů oprav zpracovaných na 13 mostních objektů a odhadu částky výběrového řízení pro osazení aktualizovaného dopravního značení.

V roce 2024 se předpokládá realizace kompletních rekonstrukcí těchto mostních objektů:

 • L203 lávka Novosady
 • L501 lávka Za Potokem 90
 • demolice lávky do areálu SŠ

A provedení projektové přípravy mostních objektů v roce 2024, většina přechází z roku 2023 k dokončení:

 • M203 Most Dolní brána – U Grasmanky
 • M704 Most Na Poříčí u č.p. 53
 • M508 Most Loučka, v Kútě
 • M505 Most Za Potokem u č.p.26 (nová)
 • P607 Propustek Straník u č.p. 61
 • propustky Straník P602 a P603 v rámci akce „Rekonstrukce komunikace Straník – Kojetín, 2. etapa“
 • Lávka Straník u č.p.119 (pozn. akce OSM, nová)

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu mostů usnesením č. 1082/20R/2023.

 

Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracoval:    Ing. Kateřina Pišteková

Datum:   23.11.2023