Bod programu č. 28
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Programové dotace z Programu na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise péče o památky při RM města Nový Jičín ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodlo

poskytnout na základě Programu na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024, vyhlášeného dne 12.09.2023, programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, na projekty a ve výši uvedené tamtéž, a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
3. Zápis z jednání Komise péče o památky při RM města Nový Jičín (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh na rozdělení dotací jednotlivým žadatelům (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise péče o památky
Rada města 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

OŠKS, jakožto administrátor finanční podpory z dotačního programu "Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně 2024" vyhlášeného usnesením Zastupitelstva města č. 212/6Z/2023 ze dne 11.09.2023, předkládá na základě doporučení odborné komise Rady města návrh na poskytnutí dotací z výše uvedeného dotačního programu, a to žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu.

 

Objem finančních prostředků v Programu na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024 je 1.300.000 Kč.

 

Administrátor posoudil všechny předložené žádosti o finanční podporu po formální a věcné stránce, a potvrdil, že všichni žadatelé uvedení v seznamu žádostí splnili formální požadavky pro poskytnutí dotace.

 

Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

 

Zpracovatel: Ing. Oldřiška Navrátilová

 

Datum: 06.11.2023