Bod programu č. 31
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2024, označený také jako SPORT C
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise sportovní Rady města Nový Jičín ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. schvaluje

výjimku z čl. V. odst. 6 schváleného  Programu města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2024, ve smyslu umožnění podání dvou žádostí o dotaci žadatelem Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937504, a to programové žádosti č. 6 (oddíl šachu) uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu a programové žádosti č. 17 (oddíl armwrestlingu) uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu,

3. rozhodlo

poskytnout na základě Programu města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2024, označený také jako SPORT C, vyhlášeného dne 12.09.2023 programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu na činnost a ve výši uvedené tamtéž, a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
1. Zápis z jednání sportovní komise k programovým dotacím (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Tabulka žadatelů splňujících podmínky programu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., oddíl šachu (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., oddílu armwrestlingu (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sportovní 13.11.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Na základě vyhlášeného dotačního programu "Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2024, označený také jako SPORT C " usnesením Zastupitelstva města č. 215/6Z/2023 ze dne 11.09.2023 a na doporučení odborné komise Rady města předkládá OŠKS návrh výše dotace konkrétním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Objem finančních prostředků v Programu města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2024, označený také jako SPORT C (dále jen Program), je 5.000.000 Kč. Navrhovaná celková suma poskytnutých dotací činí 4.990.000 Kč.
Administrátor posoudil všechny předložené žádosti o finanční podporu po formální a věcné stránce v souladu s programem a procesním předpisem č. 6/2023 Administrace poskytování finanční podpory z rozpočtu města Nový Jičín a potvrdil, že žadatelé uvedení v seznamu žádostí v příloze č. 2 tohoto materiálu splnili formální a věcné požadavky pro poskytnutí dotace.

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout dle bodu usnesení č. 3. Zastupitelstvu města je předkládáno upravené usnesení z hlediska dodržení formálních podmínek programu, což však nic nemění na projevené vůli Rady města dané usnesením.


Dopad na rozpočet města: finanční prostředky na dotace z tohoto Programu jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024.
 
Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.
 
Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Markéta Kvitová
 
Datum: 23.11.2023