Bod programu č. 33
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024, označený také jako KULTURA A
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise kulturní při RM města Nový Jičín ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodlo

poskytnout, na základě Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024, označený také jako KULTURA A, vyhlášeného dne 12.09.2023, programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu na akce a ve výši uvedené tamtéž a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
3. Zápis z komise Rady města anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Seznam žadatelů o dotace - KULTURA A anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise kulturní dne 01.11.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Na základě vyhlášeného dotačního programu "Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024, označený také jako KULTURA A" usnesením Zastupitelstva města č. 217/6Z/2023 ze dne 11.09.2023 a na doporučení odborné komise Rady města předkládá OŠKS návrh výše dotace konkrétním žadatelům dle přílohy č. 2, předloženého materiálu.

Objem finančních prostředků v Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024, označený také jako KULTURA  A (dále jen Program), je 340.000 Kč. Navrhovaná celková suma poskytnutých dotací činí 193.100 Kč.

 

Administrátor posoudil všechny předložené žádosti o finanční podporu po formální a věcné stránce a potvrdil, že všichni žadatelé uvedení v seznamu žádostí splnili formální a věcné požadavky pro poskytnutí dotace.

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Dopad na rozpočet města: finanční prostředky na dotace z tohoto Programu jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024.

                         

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 

Zpracovatel: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková

 

Datum: 23.11.2023