Bod programu č. 35
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS A
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas při RM města Nový Jičín ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodlo

poskytnout na základě Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS A, vyhlášeného dne 12.09.2023, programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu na akce a ve výši uvedené tamtéž a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
3. Zápis z komise Rady města veřejný (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Seznam žadatelů o dotace - VOLNOČAS A anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 08.11.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Na základě vyhlášeného dotačního programu "Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS A" usnesením Zastupitelstva města č. 219/6Z/2023 ze dne 11.09.2023 a na doporučení odborné komise Rady města předkládá OŠKS návrh výše dotace konkrétním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Objem finančních prostředků v Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS A (dále jen Program), je 158.000 Kč. Navrhovaná celková suma poskytnutých dotací činí 143.000,- Kč.

Administrátor posoudil všechny předložené žádosti o finanční podporu po formální a věcné stránce a potvrdil, že všichni žadatelé uvedení v seznamu žádostí splnili formální a věcné požadavky pro poskytnutí dotace.

 

Dopad na rozpočet města: finanční prostředky na dotace z tohoto Programu jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024.

                

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 

Zpracovatel: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková 

 

Datum: 23.11.2023