Bod programu č. 36
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS B
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas při RM města Nový Jičín ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodlo

poskytnout, na základě Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS B, vyhlášeného dne 12.09.2023, programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu na činnost a ve výši uvedené tamtéž a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

3. rozhodlo

neposkytnout, v souladu s podmínkami Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS B, vyhlášeného dne 12.09.2023, programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu z důvodu formálních nedostatků v žádostech o dotaci. 

Přílohy
4. Zápis z komise RM veřejný (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Seznam žadatelů splňující podmínky programu - VOLNOČAS B veřejný (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Seznam žadatelů nesplňující podmínky programu - VOLNOČAS B veřejný (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 08.11.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Na základě vyhlášeného dotačního programu "Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS B" usnesením Zastupitelstva města č. 219/6Z/2023 ze dne 11.09.2023 a na doporučení odborné komise Rady města předkládá OŠKS návrh výše dotace konkrétním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a návrh na neposkytnutí dotace žadatelům dle přílohy č. 3, předloženého materiálu.

Objem finančních prostředků v Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2024, označený také jako VOLNOČAS B (dále jen Program), je 1.242.000 Kč. Navrhovaná celková suma poskytnutých dotací činí 963.000,- Kč.

Administrátor posoudil všechny předložené žádosti o finanční podporu po formální a věcné stránce v souladu s programem a procesním předpisem č. 6/2023 Administrace poskytování finanční podpory z rozpočtu města Nový Jičín a potvrdil, že žadatelé uvedení v seznamu žádostí v příloze č. 2 tohoto materiálu splnili formální a věcné požadavky pro poskytnutí dotace.

Žadatelé uvedení v příloze č. 3 tohoto materiálu nesplnili podmínky programu po formální stránce, proto administrátor pro projednávání v odborné komisi Rady města navrhnul u těchto dvou žadatelů dotaci neposkytnout.

Žadatel - Myslivecký spolek BORKY Žilina - předložil v rámci žádosti o dotaci z tohoto programu pouze rozpočet činnosti (List č. 2 Přílohy č. 1 Programu), nikoliv obecnou část žádosti, přičemž ani po výzvě žádost nedoplnil. Zároveň tento žadatel nepředložil, a to ani po výzvě administrátora, povinné přílohy žádosti dle bodu č. VII. obecné části - Seznam příloh žádosti, a to čestné prohlášení o neměnnosti údajů a Úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Taktéž žadatel nesplnil podmínku programu uvedenou v čl. III, odst. (2), písm. e), tj. nemá ve veřejné sbírce listin uloženu účetní závěrku v souladu s ustanovením § 66 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel - Klub vojenské historie FENIX - Nový Jičín, spolek - nesplnil podmínku programu v čl. III, odst. (2), písm. e), tj. nemá ve veřejné sbírce listin uloženu účetní závěrku v souladu s ustanovením § 66 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, ani tuto nedoložil Poskytovateli spolu se žádostí, jakožto ani nereagoval na výzvu k doložení výše uvedeného dokumentu.

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Dopad na rozpočet města: finanční prostředky na dotace z tohoto Programu jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024.

                                              

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 

Zpracovatel: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková

 

Datum: 23.11.2023