Bod programu č. 37
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Žádost o individuální dotaci z oblasti volného času - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 90.000 Kč, 
na provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území města Nový Jičín,

název projektu: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území města Nový Jičín,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2024 - 31.12.2024,
žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice č. p. 146, 742 54 Bartošovice, IČO 47657901

a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 08.11.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 13.10.2023 žádost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 o individuální dotaci na financování projektu Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ve spr. území města Nový Jičín ve výši 90.000 Kč.

V odůvodnění žádosti žadatel uvádí, že v rámci projektu bude zajištěna komplexní péče pro volně žijící živočichy ze spr. území města Nového Jičína, tzn. především ošetřování, léčení, rehabilitaci, ale také dopravu zvířat do stanice, vypouštění do volné přírody. Ze spr. území města Nový Jičín se jedná o desítky zvířat ročně a každoročně tyto počty stoupají. Za období 1-9/2023 to bylo 138 živočichů (viz příloha k žádosti o dotaci).

Stanovisko komise pro výchovu, vzdělávání v volný čas: Žádost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 o individuální dotaci na financování projektu Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ve spr. území města Nový Jičín ve výši 90.000 Kč byla projednána na komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 08.11.2023. Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas doporučuje poskytnutí dotace v předložené výši.

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 


Dopad na rozpočet města:  Finanční prostředky na tuto dotaci jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024.


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 

Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková 

Datum: 27.11.2023