Bod programu č. 41
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

neposkytnout z rozpočtu města Nový Jičín individuální dotaci ve výši 2.000.000 Kč,
na zajištění provozu, údržby sportovišť v majetku TJ Nový Jičín z.s. na rok 2023, krytí dopadu nárůstu cen energií a inflace,
název projektu: Zajištění provozu, údržby sportovišť v majetku TJ Nový Jičín z.s. na rok 2023, krytí dopadu nárůstu cen energií a inflace,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2023 – 31.12.2023,

žadateli Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO: 44937504
a neuzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sportovní 30.1.2023, 3.5.2023 a 13.11.2023.
Rada města 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město obdrželo dne 09.01.2023 žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci na Zajištění provozu sportovišť v majetku TJ Nový Jičín z.s. na rok 2023, krytí dopadu nárůstu cen energií a inflace. V odůvodnění žádosti je uvedeno následující: Důvodem je další vysoký nárůst v cenách elektřiny, plynu, dálkového topení, vody, materiálů, služeb, které i při zapojení všech dostupných zdrojů a vlastních příjmů TJ nejsou dosud finančně kryty. Opět není vypsána dotace v oblasti provozu a údržby ze strany NSA a také zdroje z titulu Můj klub jsou výrazně sníženy. Nezajištění dostatku finančních prostředků by vedlo k omezení provozu nebo dokonce uzavření některých sportovišť a tím k narušení nejen pravidelného organizovaného sportu, ale také výuky TV ve školách. O zavedení poplatků za užívání sportovišť jako zdroj financování provozu musí rozhodnout město. Je to politické rozhodnutí, které přenáší finanční zátěž na kluby, které se v konečné fázi opět obrátí o pomoc při řešení na město.

Tato žádost již byla projednána na sportovní komisi dne 30.01.2023 a komise požádala žadatele o dopracování žádosti ve smyslu dodání dalších informací potřebných pro relevantní rozhodnutí o žádosti. Komise požadovala doplnění tohoto: výkaz zisku a ztráty pro rok 2021, případně pro rok 2022 (pokud je k dispozici), přehled sazeb energií, náklady na jednotlivá sportovní zařízení Tělovýchovné jednoty a také celkové příjmy, které tato sportovní zařízení vygenerují. Členové komise dále požadovali podrobnější specifikaci jednotlivých položek rozpočtu včetně specifikace nárůstu cen u jednotlivých položek oproti žádosti na provoz pro rok 2023 podávané v říjnu 2022. Žádost byla po doplnění ze strany Tělovýchovné jednoty znovu projednána na sportovní komisi dne 03.05.2023 a byla odložena na další jednání sportovní komise.
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace byla projednána na sportovní komisi Rady města dne 13.11.2023 a sportovní komise doporučila Radě města schválit poskytnutí dotace ve výši 2.000.000 Kč.

V rámci výkonu kontrolní činnosti Města Nového Jičína, jako poskytovatele dotací byla dne 22.05.2023 u Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. zahájena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kontrola na místě. Předmětem kontroly bylo vyúčtování a finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Města Nový Jičín v rámci dotačního programu na podporu sportu, Podprogram D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení za období 2020 –2022. Dne 13.09.2023 byl sepsán protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě. Protokol byl zaslán Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., která dne 03.10.2023 poslala vyjádření ke kontrolnímu zjištění. Dne 30.10.2023 bylo Tělovýchovné jednotě ze strany města zasláno vyřízení námitek proti kontrolnímu řízení a na odbor finanční byly předány podklady k vyhotovení platebního výměru. Dne 20.11.2023 byla Tělovýchovné jednotě doručena výzva k vrácení části dotace.

Rada města na svém jednání dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout neposkytnout dotaci. Odůvodnění neposkytnutí dle zápisu z Rady města: Ing. Jana Jorpalidisová provedla analýzu podané žádosti o dotaci a vysvětlila členům RM zjištěné nesrovnalosti.

 

1) TJ dokládá svou žádost nepravdivými údaji o svém hospodaření (Výkaz zisku a ztráty přiložený k žádosti je odlišný od Výkazu zisku a ztráty zveřejněného ve sbírce listin veřejného rejstříku), čímž může poskytovatele dotace uvádět v omyl. Rozdílné vykazování hospodaření v rámci účetní jednotky je porušením zákona o účetnictví a může nést znaky podvodného jednání.

 

2) TJ v rámci žádosti dokládá dokument ze dne 14.02.2023, dle kterého vykazuje celkové náklady za rok 2022 ve výši 15.249 tis. Kč a konstatuje, že se Město podílí na těchto nákladech ve výši 48,47 %. TJ, za účelem získání dotace z veřejných zdrojů, v rámci žádosti předkládá Městu informaci, že k zajištění svého provozu potřebuje ročně finanční prostředky nejméně ve výši 15.249 tis. Kč, tj. náklady z hlavní a hospodářské činnosti. Dotace z veřejných zdrojů nesmí být použity na náklady související s hospodářskou činností spolku (obdobně to platí pro příspěvkové organizace, kdy zřizovatel přispívá pouze na hlavní činnost) a nelze tedy ke krytí těchto nákladů použití prostředky z dotace nebo tyto náklady vykazovat v žádosti o dotace. TJ, za účelem získání dotace z veřejných zdrojů, neoprávněně navyšuje své nároky tím, že jako součást svých nákladů (které žádá krýt z prostředků dotace) vykazuje také náklady na odpisy. Odpisy majetku jsou však pouze nákladem, který nemá za následek výdej finančních prostředků (nejsou součástí cash flow), proto je konstatování o potřebě zajistit finanční prostředky ve výši nejméně 15.249 tis. Kč neoprávněné, protože tato částka vykazuje také odpisy ve výši 3.296 tis. Kč. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že oprávněné náklady z hlavní činnosti v roce 2022 činily 8.164 tis. Kč a dotace města byla ve výši 7.391 tis. Kč, tzn. že se město podílelo na nákladech hlavní činnosti TJ ve výši 90 %.

 

3) TJ v rámci své žádosti o dotaci uvádí, že není plátcem DPH. Dle registru plátců DPH je TJ registrovaným plátcem DPH od 01.04.2013. TJ má jako plátce nárok na plný nebo částečný odpočet DPH. S ohledem na hospodárnost, účelnost a efektivnost při nakládání s veřejnými prostředky musí TJ DPH uplatňovat formou nároku na odpočet u finančního úřadu (tím můžou být finanční nároky na zajištění provozu uplatňované z dotací Města nižší). TJ opakovaně v žádostech uvádí nepravdivý údaj. Problematika uplatňování / neuplatňování DPH formou nároku na odpočet nebyla ze strany TJ průkazně doložena. Riziko dvojího financování uhrazeného DPH.
 

Stanovisko Odboru finančního: V současné době odbor finanční čeká na reakci žadatele na zaslanou výzvu ze strany administrátora s uvedením konkrétní částky a konkrétní lhůty k vrácení neoprávněně použité části dotace. Po případném marném uplynutí stanovené lhůty k vrácení části dotace bude vystaven žadateli již vymahatelný platební výměr na předepsaný odvod části dotace včetně penále. 

 

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad. 

                                              Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Markéta Kvitová, Ing. Jarmila Straková


Dne: 23.11.2023