Bod programu č. 43
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města - dospělí
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

neposkytnout z rozpočtu města Nový Jičín individuální dotaci ve výši 1.000.000 Kč
na podporu činnosti dospělých Hokejového klubu Nový Jičín v roce 2023,
název projektu: Podpora činnosti dospělých Hokejového klubu Nový Jičín v roce 2023,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2023 – 31.12.2023,
žadateli Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 27042111
a neuzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sportovní 13.11.2023
Rada města 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město obdrželo dne 20.10.2023  žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s.  o individuální dotaci na Podporu činnosti dospělých v roce 2023 ve výši 1.680.000 Kč. V odůvodnění žádosti je uvedeno následující: 2. Česká hokejová liga je sice amatérskou soutěží, ale svým systémem dvou utkání a tím  nutných tří až čtyř tréninků  týdně je velmi časově i finančně nákladná. Hráči, trenéři a realizační tým stráví „s hokejem“ v průměrném zápřahu 40 – 50 hodin týdně, v závěrečné fázi soutěže až dvojnásobek. To klade vysoké  nároky na zajištění prostředků nejen na odměny hráčů, trenérů, pořadatelů, ale také autobusů, výstroje a výzbroje. Lední hokej v Novém Jičíně se svými cca 1200 sportujícími dětmi a cca 30ti dospělými hráči patří mezi nejvýznamnější sporty v Novém Jičíně. Program města Nový Jičín na podporu sportu se svými limity nepočítá s tak nákladným sportem jako je lední hokej. Za poslední tři roky získal Hokejový klub z důvodu snížení dotací v oblasti sportu celkově o 2.565.700 Kč méně než by vycházelo při zachování % koeficientů z roku 2020. I proto se obracíme s žádostí o pomoc na město Nový Jičín.

Hokejový klub Nový Jičín obdržel programovou dotaci pro rok 2023 z podprogramu C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let ve výši 1.320.000 Kč.


Žádost o poskytnutí individuální dotace byla projednána na sportovní komisi Rady města dne 13.11.2023 a sportovní komise doporučila Radě města ke schválení poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč.

Rada města na svém jednání dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout neposkytnout dotaci.


Stanovisko OŠKS:
Odbor ŠKS  v souladu s vnitřním předpisem Administrace poskytování finanční podpory z rozpočtu města Nový Jičín předkládá Radě města návrh usnesení dle doporučení sportovní komise Rady města.


Stanovisko Odboru finančního: Bez námitek.


Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad. 

                                              Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

     


Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Markéta Kvitová, Ing. Jarmila Straková


Datum: 23.11.2023