Bod programu č. 22
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Změna výše příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytovat v souladu s ust. § 80 odst. 1 písm. a) a b) a ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, členům Zastupitelstva města s účinností od 01.01.2024 příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku z rozpočtu města takto:

  1. uvolněným i neuvolněným členům Zastupitelstva města pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 1.500 Kč za obřadní den,
  2. uvolněným i neuvolněným členům Zastupitelstva města zastupujícím město na veřejných občanských obřadech příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 1.500 Kč za obřadní den. 
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Ustanovení § 80 odst. 1 písm. a) a b) Zákona o obcích umožňuje poskytovat členům zastupitelstva obce za určitých podmínek příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku. O poskytování tohoto příspěvku rozhoduje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. o) zastupitelstvo obce.

 

Předložený návrh spočívá ve zvýšení již existujících příspěvků na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro členy zastupitelstva pověřené k přijímání projevu vůle snoubenců a zastupující město na veřejných občanských obřadech (tj. tzv. ošatného), a to z dosavadních 1.000 Kč za obřadní den na 1.500 Kč za obřadní den.

 

Předložený návrh byl projednán Radou města dne 22.11.2023.


Navrhované zvýšení příspěvku nevyžaduje úpravu rozpočtu na r. 2023. V návrhu rozpočtu na r. 2024 je zohledněno v kapitole ORJ 919, položka č. 5179.


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracoval: Michal Horuta

Datum: 23.11.2023