Bod programu č. 46
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Pořízení vozidla prostřednictvím finančního leasingu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít leasingovou smlouvy (finanční leasing s opcí odkupu) na pořízení vozidla zn. Škoda Kamiq 1.0 TSI Ambition, VIN TMBGR6NW7P3209670, s celkovou cenou finančního leasingu 672.206,13 Kč (včetně DPH) a dobou splácení 48 měsíců se společností Raiffeisen - Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO 61467863, dle předloženého návrhu v příloze č. 4 materiálu.

Přílohy
2. Smlouva o zprostředkování finančního leasingu anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. Návrh leasingové smlouvy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Úplný návrh leasingové smlouvy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Prohlášení k uzvaření smlouvy včetně pověření anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. Kalkulace financování anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Lumír Balaryn, Odbor organizační
Důvodová zpráva:

Město pravidelně obměňuje služební vozidlo pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.  Tato agenda je každý rok financována formou dotace z MPSV. Financování služebního vozidla z dotace je možné pouze v případě jeho pořízení formou finančního leasingu.  
 
RM dne 22.02.2023 usnesením č. 345/7R/2023 rozhodla postupovat v případě výběru dodavatele veřejné zakázky na pořízení služebního vozidla pro Městský úřad Nový Jičín tak, že specifikace předmětu veřejné zakázky bude obsahovat konkrétní značku a model pořizovaného vozidla, a to Škoda Kamiq 1.0 TSI Ambition, za předpokladu oslovení minimálně 3 dodavatelů písemnou výzvou k podání nabídky a zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Dne 29.05.2023 byla na profilu zadavatele zveřejněna veřejná zakázka pod názvem „Zprostředkování finančního leasingu (48 měsíců) na pořízení osobního automobilu Škoda Kamiq 1.0 TSI pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí správního obvodu ORP Nový Jičín“.
 
Po vyhodnocení dvou nabídek podaných do zadávacího řízení byla vybrána jako nejvýhodnější cenová nabídka společnosti Autocentrum Lukáš s.r.o., pro kterou zabezpečuje finanční leasing společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO 61467863. Dne 13.07.2023 uzavřelo město se společností Autocentrum Lukáš s.r.o. smlouvu o zprostředkování finančního leasingu (viz příloha č. 1 materiálu). Dle uzavřené smlouvy měla společnost předložit do 25.08.2023 návrh zprostředkované leasingové smlouvy podepsaný druhou smluvní stranou. Dle výzvy k podání nabídek mělo být vozidlo dodáno nejpozději do 30 týdnů od podpisu leasingové smlouvy.
 
Dne 21.08.2023 město obdrželo návrh leasingové smlouvy, který vycházel z požadavků zadaných ve výběrovém řízení, avšak nebyl ze strany poskytovatele leasingu podepsán a neobsahoval konkrétní specifikaci vozidla a splátkový kalendář (viz příloha č. 2 materiálu). K uvedenému návrhu smlouvy leasingová společnost doplnila, že podpis leasingových smluv není možný před podpisem předávacího protokolu vozidla a vystavením faktury prodejcem vozidla, neboť údaje, jako data na splátkovém kalendáři a platba akontace závisí datu na dodání vozu. Ke dni předložení návrhu leasingové smlouvy nebyl navíc znám VIN vozu (vůz byl ve výrobě), přičemž zprostředkovatel současně potvrdil, že vůz bude dodán do konce listopadu r. 2023 (tedy v rámci předpokládaného termínu 30 týdnů od podpisu leasingové smlouvy). Protože předložený návrh leasingové smlouvy tedy nebyl finálním návrhem a společnost Autocentrum Lukáš s.r.o. nemohla splnit povinnost obsaženou v čl. II. odst. 1 smlouvy o zprostředkování finančního leasingu, přiložila společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. k návrhu smlouvy Prohlášení o závazku uzavření leasingové smlouvy  včetně Pověření osoby k podpisu smlouvy (viz Příloha č. 3 materiálu).
 
Z uvedeného je zřejmé, že vybraný dodavatel veřejné zakázky byl připraven splnit závazek ze smlouvy o zprostředkování stejně jako dodavatel finančního leasingu včas. K nesplnění došlo z důvodu problematického nastavení časových návazností jednotlivých kroků v důsledku skutečnosti, že dodavatel vozidla a současně zprostředkovatel není současně dodavatelem leasingových služeb a uzavření leasingové smlouvy je přitom na dodání vozidla závislé.  Účel veřejné zakázky – zajištění finančního leasingu vozidla však bude beze zbytku naplněn. V případě, že by město striktně uplatnilo svá práva ze smlouvy o zprostředkování finančního leasingu (včetně nároku na smluvní pokutu ve výši 50 tis. Kč a včetně zániku závazků z této smlouvy po 3 měsících od uzavření), muselo by zadání veřejné zakázky opakovat, což by znamenalo nejen značný časový posun v dodání vozidla, ale také pravděpodobně vyšší konečnou cenu za dodání vozidla.  
 
Dne 01.11.2023 společnost Autocentrum Lukáš s.r.o. oznámila, že nové vozidlo je připraveno k předání Městu a podklady pro doplnění leasingové smlouvy byly odeslány společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o. Dne 04.12.2023 byl městu předložen úplný návrh smlouvy (viz. příloha č. 4 materiálu)  se sdělením, že leasingová smlouva může být ze strany společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o. uzavřena. Po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zaplacení akontace město převezme nové vozidlo Škoda Kamiq 1.0 TSI Ambition a začne hradit pravidelné měsíční splátky. Po uhrazení všech leasingových splátek bude vlastnické právo k vozidlu převedeno na Město.
 
Uzavření leasingové smlouvy je podle převládajících názorů z metodických materiálů i odborné literatury vyhrazeno zastupitelstvu obce, neboť smlouva o finančním leasingu v sobě zahrnuje prvek postupného splácení dluhu za budoucí převod vlastnického práva vozidla na jeho nájemce a tedy dohodu o splátkách dluhu, přičemž doba splácení je v tomto případě delší než 18 měsíců (ust. § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění).

Rada města dne 22.11.2023 doporučila uzavřít leasingovou smlouvu se společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o.
 
Dopad na rozpočet města: Financování leasingové smlouvy bude zajištěno z dotace MPSV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro ORP Nový Jičín. Akontace a leasingové splátky jsou rozpočtovány. 
 
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad
                                             Mgr. Lucie Štěpánová
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 
Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš
 
Datum: 27.11.2023