Bod programu č. 44
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2022 v oblasti péče o památky
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 č. V2022-445/OŠKS uzavřené s panem Bc. M░░░░ U░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nový Jičín, a to ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Žádost o změnu projektu a prodloužení termínu realizace projektu (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Rozpočet projektu anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. Rozpočet k přesunu stěny anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
10. Statický výpočet Sgrafito anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
12. NJ - IGP (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 23.11.2023 od pana Michala Uhlára, bytem Dvořákova 1947, Nový Jičín 741 01, žádost o změnu projektu a prodloužení termínu realizace projektu "Zachování dekorativní stěny SGRAFITO, ul. Máchova, Nový Jičín". Uvedená žádost je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a týká se individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2022, o niž žadatel zažádal dne 25.4.2022 pod č.j. 39167/2022. V odůvodnění nynější žádosti žadatel uvádí, že došlo k neočekávanému navýšení nákladů projektu. Žadatel si nechal zpracovat posudky a projektovou dokumentaci pro zajištění bezpečnosti nosné konstrukce. Na podkladě těchto informací navrhl statik oproti původnímu návrhu piloty do hloubky 6 m, železobetonový nosník a věnec. Současně s posunutím termínu projektu došlo k navýšení cen všech stavebních a restaurátorských prací. Celkové náklady na dokončení projektu jsou nyní ve výši 1.484.050 Kč bez DPH. Na základě uvedených informací žadatel žádá o uznání výdajů na přípravné a restaurátorské práce, které započaly před zjištěním konečné ceny projektu. Dále žadatel žádá o změnu projektu, jež by spočívala v tom, že namísto původně plánovaného přesunu stěny se sgrafitem na nové místo předá žadatel městu dokumentaci zpracovanou restaurátorem, kterou bude moci město použít pro vytvoření kopie uměleckého díla "SGRAFITO". Žadatel současně žádá o prodloužení termínu realizace takto pozměněného projektu, a to do 31.03.2024.

 

Projekt je spolufinancován také z dotačního titulu Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu Moravskoslezského kraje, kde již má žadatel přislíbeno vyúčtování části nákladů na restaurování.

 

V případě, že žadateli budou uznány náklady na restaurování z dotace Moravskoslezského kraje, bude požadovaná dotace od města Nový Jičín o takto uznané náklady snížena, a to z původně plánovaných (a již vyplacených) 450.000 Kč na předpokládaných 250.000 Kč. V takovém případě by tedy žadateli vznikla povinnost vrátit městu Nový Jičín částku odpovídající těmto jinde uznaným nákladům.  

 

Žádost o změnu projektu a prodloužení termínu realizace projektu "Zachování dekorativní stěny SGRAFITO, ul. Máchova, Nový Jičín" byla doručena dne 23.11.2023, tedy až po konání poslední schůze Rady města před konáním Zastupitelstva. Tento materiál je proto předložen Zastupitelstvu města bez předchozího projednání v Radě města.

 

Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta
 
 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracoval: Ing. Navrátilová Oldřiška

 

Datum: 24.11.2023