Bod programu č. 2
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. určuje

ověřovateli zápisu z jednání 8. zasedání Zastupitelstva města:

Lucii Jančařikovou a Kateřinu Pořízkovou.

Přílohy
1. Přehled ověřovatelů zápisu ze zasedání ZM ve volebním období 2022 - 2026 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:


Pro každé zasedání Zastupitelstva města jsou určeni ověřovatelé, kteří společně s předsedajícím zasedání (starostou případně místostarostou) schválí a podepíší zápis ze zasedání Zastupitelstva města.

 

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.

                                                Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Markéta Urbánková

 

Datum: 27.02.2024