Bod programu č. 17
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Nabytí pozemků parc.č. 748/19, parc.č. 755 a parc.č. 756, vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína, bezúplatný převod, V 580
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodla

nabýt pozemky parc. č. 748/19 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 197 m2, parc.č. 755 (zahrada) o výměře 2.759 m2 a parc.č. 756 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 281 m2, vše v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, Praha 3, IČO 01312774 do vlastnictví města Nový Jičín, a to formou bezúplatného převodu, majetkoprávní záměr č. V 580.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Jedná se o pozemky, na kterých má město Nový Jičín záměr vybudovat stezku k propojení území mezi ul. K Nemocnici a rybníkem Bocheta.

 

Rada města dne 13.12.2023 usnesením č. 1132/21R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nabýt předmětné pozemky.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   27.02.2024