Bod programu č. 10
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dotaci ve výši 7.500 Kč, na základě žádosti č.j. MSK 15559/2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, účelově určenou na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" z Operačního programu Životní prostředí a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

poskytnout Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dotaci ve výši 7.500 Kč, na základě žádosti č.j. MSK 15666/2024 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, účelově určenou na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" ze Státního fondu životního prostředí a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s žadatelem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Žádost o poskytnutí dotace OPŽP (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Žádost o poskytnutí dotace SFŽP (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace OPŽP (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace SFŽP (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva" se město Nový Jičín rozhodlo podpořit výměnu kotlů v rámci tohoto projektu poskytnutím příspěvku města konečným uživatelům - vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území města. Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem dne 02.07.2019 (3. výzva) pak bylo dohodnuto, že toto spolufinancování bude realizováno tak, že příspěvek města předfinancuje a spolu s dotací z Operačního programu Životní prostředí a ze Státního fondu životního prostředí a dotací kraje konečným uživatelům vyplatí kraj. Následně město takto vyplacené prostředky kraji poskytne na základě samostatných smluv o poskytnutí dotace uzavřených na základě žádosti kraje.

Dopisem ze dne 25.01.2024 č.j. MSK 15559/2024 Moravskoslezský kraj požádal o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín v rámci 3. výzvy  ve výši 7.500 Kč. Žádost je přílohou č. 1 předloženého materiálu.

Dopisem ze dne 25.01.2024 č.j. MSK 15666/2024 Moravskoslezský kraj požádal o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín v rámci 3. výzvy ve výši 7.500 Kč. Žádost je přílohou č. 3 předloženého materiálu.

 

Materiál byl projednán na 23. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 14.02.2024. Rada města usnesením č. 1273/23R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji.   

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
                                               Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje v celku.
 
Zpracovala: Ing. Lenka Ondřejová
 
Datum: 20.02.2024