Bod programu č. 14
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Nabytí pozemku parc.č. 92 v k.ú. Straník, MPZ 3095
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt pozemek parc.č. 92 (zahrada) o výměře 324 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, včetně kovové konstrukce mostu nacházející se pozemku parc. č. 1737/42, v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, z vlastnictví pana P░░  K░░░  nar. ░░░░ ░░  bytem ░░░░ ░░░ PSČ 741 01, Nový Jičín, do vlastnictví města Nový Jičín, za cenu určenou dohodou smluvních stran ve výši 300.000 Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. MPZ 3095.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy - parc.č. 92 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. snímek katastrální mapy - parc.č. 191/2 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Znalecký posudek č. 1534/143/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
7. Žádost pana Kresty + vyjádření velitele JSDH NJ Straník (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. vyjádření úseku komunálního hospodářství (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Dne 23.11.2022 obdržel OSM žádost pana K░░░ o směnu jeho pozemku parc.č. 92 v k.ú. Straník za poměrnou část pozemku parc.č. 191/2 v k.ú. Straník ve vlastnictví města. Přístup k pozemku pana K░░░ je řešen přes kovovou konstrukci mostku v jeho vlastnictví, která vede přes požární nádrž č. 3 ležící na pozemku parc.č. 1737/42 v k.ú. Straník ve vlastnictví města. Pozemek parc.č. 92 v k.ú. Straník je pro město potřebný za účelem rekonstrukce, modernizace a zlepšení obslužnosti požární nádrže č. 3. – viz příloha č. 3 – žádost pana K░░░ + vyjádření velitele JSDH NJ Straník a správce požárních nádrží v místní části Straník.

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1534/143/2023 ze dne 20.06.2023 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 226.800 Kč/předmět prodeje.

Jelikož byl pozemek parc.č. 191/2 v k.ú. Straník shledán jako nevhodný pro směnu (viz stanovisko OÚPSŘ), byl dne 25.04.2023 panu K░░░░ nabídnut obdobný pozemek parc.č. 1086/4 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, o který projevil zájem. Po sdělení ceny pozemku dle Znaleckého posudku č. 1535/144/2023 ve výši 853.350 Kč, pan K░░░ odmítl směnu pozemku s takto vysokým doplatkem.

Původní požadavek pana K░░░ byl 318.100 Kč/nemovitost (pozemek, náklady na vyhotovení GP, údržba ořechu, ocelová konstrukce mostku). Po jednáních je poslední požadavek pana K░░░  ve výši 300.000 Kč za prodej pozemku parc.č. 92 v k.ú. Straník, kde vedle ceny pozemku dle posudku požaduje úhradu ocelové konstrukce mostku.
 

Stanoviska:

OÚPSŘ – modernizace a zlepšení obslužnosti je na pozemku parc.č. 92 v k.ú. Straník z hlediska územního plánu možná. Co se týče pozemku parc.č. 191/2 v k.ú. Straník, tento je součástí plochy vymezené pro veřejně prospěšnou stavbu pro likvidaci odpadních vod, prodej poměrné části tohoto pozemku nedoporučuje.

OŽP – nemá námitek

ORI – souhlasí s nabytím pozemku parc.č. 92 v k.ú. Straník za účelem realizace záměru modernizace požární nádrže. Nedoporučuje však směnu za část pozemku parc.č. 191/2 v k.ú. Straník, protože je součástí plochy, která je v územním plánu určena pro technickou infrastrukturu – ČOV.

OV Straník – doporučuje směnu pozemků.

Právní úsek – v případě, že by šlo o strpění stávající stavby požární nádrže, bylo by možné aplikovat § 59a vodního zákona: Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání. Jelikož by město chtělo požární nádrž rozšířit, není v tomto případě možné aplikovat výše uvedené.

Úsek komunálního hospodářství – viz příloha č. 4.

 

Rada města dne 17.01.2024 usnesením č. 1199/22R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nabýt předmětný pozemek.


Realizace záměrů je kryta rozpočtovými prostředky.

Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta

Závěr:    Vzhledem k tomu, že pozemek je pro zajištění požární bezpečnosti strategický, doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora Hradilová

Datum:   27.02.2024