Bod programu č. 13
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Prodej části pozemku parc. č. 1602/1, v obci Nový Jičín, v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2821
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodla

nevyhovět žádosti pana L░░░ P░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01 o koupi části pozemku parc. č. 1602/1 (ostatní plocha) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u nového Jičína a nezveřejnit tento záměr,

2. rozhodla

rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2821.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 03.10.2023 žádost od pana L░░░ P░░░░ o koupi části (cca 230 m2) pozemku parc. č. 1602/1 (ostatní plocha o evidované výměře 11.184 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína.

 

Pan P░░░░ ve své žádosti uvádí záměr odkoupení pozemku za účelem rozšíření zahrady, s tím, že od předmětu prodeje se nachází hřiště vzdáleno cca 6 m a tím pádem plot nenavazuje na herní plochu.

 

Pan P░░░░  již žádal o odkup stejné části pozemku a to v roce 2013. Usnesením číslo 1325/62/2013, bod 2, ze dne 18.08.2013 Rada města rozhodla o tom, že příslušný záměr nebyl zveřejněn.

 

Rada města dne 13.12.2023 usnesením č. 1128/21R/2023 rozhodla nezveřejnit záměr a doporučuje Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti a ukončit majetkoprávní záměr.

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Z hlediska správy městské zeleně nedoporučujeme prodej části pozemku (cca 230 m2) parc. č. 1602/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína. Na předmětné parcele, která je vedena jako sportoviště a rekreační plocha, se nachází vzrostlé stromy. Do budoucna se plánuje s revitalizací zeleně.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

ORI: Nedoporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPSŘ: V rámci pozemku jsou přípustné pouze stavby a činnosti, které souvisí s využitím sportoviště. Zřízení zahrady není v souladu s využitím sportoviště. Prodej předmětné části pozemku parc. č. 1602/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína nedoporučujeme.

 

OV Žilina u Nového Jičína: Osadní výbor nedoporučuje prodej části pozemku parc. č. 1602/1, a to z důvodu existence inženýrských sítí v požadované části pozemku a také z důvodu udržení celistvosti dotčeného pozemku – bývalého hřiště.

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                           Mgr. Michal Horuta

 

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Navrhujeme hlasovat o obou bodech usnesení společně.


 

Zpracoval: Ivana Barošová


Datum:   21.02.2024