Bod programu č. 16
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Prodej pozemku parc. č. 1055/5 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3354
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana M░░░ M░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, o koupi pozemku parc. č. 1055/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o evidované výměře 116 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, a nezveřejnit tento záměr,

2. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana Ing. P░░ N░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, o koupi pozemku parc. č. 1055/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o evidované výměře 116 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, a nezveřejnit tento záměr,

3. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3354.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. žádost ze dne 03.07.2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. žádost ze dne 11.09.2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
7. žádost ze dne 30.10.2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 03.07.2023 žádost od pana M░░░ M░░░░ ░ o koupi pozemku parc. č. 1055/5 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína.

 

Pan M░░░░ ░ ve své žádosti uvádí jako záměr koupě sjednocení pozemku s pozemky, které má žadatel ve vlastnictví, a dále pak terénní úpravy spolu s opravou komunikace.

 

Dne 11.09.2023 obdržel odbor správy majetku žádost od pana Ing. P░░ N░░░░ o koupi pozemku parc. č. 1055/5 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, jakožto vlastníka sousedícího pozemku.

 

Rada města dne 18.10.2023 usnesením č. 963/19R/2023 rozhodla nezveřejnit záměr prodeje pozemku, doporučila Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana M░░░░ ░ a pana Ing, N░░░░ a dále doporučila rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr.

 

Pan M░░░░ ░ na rozhodnutí Rady města reagoval dne 30.10.2023 žádostí která je součástí přílohy č. 6.

 

Stanoviska:

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Z hlediska správy městské zeleně souhlasíme s daným záměrem týkající se odkupu pozemku parc. č. 1055/5 (ostatní plocha), k.ú. Žilina u Nového Jičína. Při této souvislosti však upozorňujeme na to, že součástí předmětného pozemku je i cesta, která nemusí být v majetku města Nový Jičín.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.


ORI: Odbor rozvoje a investic prověřil předložené podklady z hlediska koordinace s rozvojovými a investičními záměry města a nemá k záměru připomínek. Doporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPaSŘ: Předmětný pozemek je součástí veřejně přístupné účelové komunikace – viz rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, odboru dopravy pod č. j. OD/80441/2015 ze dne 09.11.2015. Vůči prodeji pozemku nemáme námitek.

 

Osadní výbor Žilina u Nového Jičína: Osadní výbor nedoporučuje prodej pozemku parc. č. 1055/5 v k.ú. Žilina u Nového Jičína. Tento pozemek slouží pro přístup k nemovitostem i jiných vlastníků, než je žadatel. Zároveň všechny sousední parcely, na kterých je dotčená komunikace, nejsou ve vlastnictví žadatele. V případě prodeje je vysoká pravděpodobnost využití vlastnictví pozemku ve sporech se sousedy.

 


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Navrhujeme hlasovat o jednotlivých bodech usnesení samostatně..

Zpracoval: Ivana Barošová

 
Datum:  21.02.2024