Bod programu č. 15
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Směna částí pozemků parc.č. 465/1 a parc.č. 468/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3099
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

směnit část pozemku parc.č. 465/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), dle Geometrického plánu č. 1852-67/2023 označenou jako pozemek parc.č. 465/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 11 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města, za část pozemku parc.č. 468/1 (zahrada), dle Geometrického plánu č. 1852-67/2023 označenou jako pozemek parc.č. 468/20 (zahrada) o výměře 3 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví (SJM) M░░░░  R░░░  nar. ░░░░ ░░  a E░░  R░░░░  nar. ░░░░ ░░  oba  bytem ░░░░ ░░░░ ░░░  741 01 Nový Jičín, bez doplatku, majetkoprávní záměr č. MPZ 3099.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Geometrický plán č. 1852-67/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. Na části pozemku parc.č. 465/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový Jičín je vybudováno oplocení manželů R░░░░ ░ , a naopak na části pozemku parc.č. 468/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví manželů R░░░░ ░ je vybudována veřejně přístupná komunikace.

 

V tomto případě nenavrhujeme žádat po manželech R░░░░ ░ vydání bezdůvodného obohacení, jelikož se jedná o vzájemné užívání pozemků bez právního titulu.

 

Stanoviska:

OŽP, ORI a OÚPSŘ – nemá námitek

OV Žilina – nepřijal žádné rozhodnutí a doplňuje, že doporučením navrženého narovnání by vznikl precedent, kdy každá takto špatně umístěná stavba by mohla být následně legalizována a nebyla by dodržena jednotná linie oplocení v ulici. Zároveň OV nemá dostatek informací o uložení inženýrských sítí a jejich ochranných pásmech, o povolení stavby plotu apod.

 

Geometrický plán č. 1852-67/2023 byl vyhotoven na náklady manželů R░░░░ ░ .

 

Náklady na ocenění pozemků pomocí znaleckých posudků by byly jistě vyšší než samotná cena pozemků, proto OSM doporučuje tyto nevyhotovovat. Účetní hodnota pozemků bude odvozena z účetní hodnoty pozemku parc.č. 465/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města.

 

Rada města dne 22.11.2023 usnesením č. 1065/20R/2023 rozhodla o zveřejnění záměru směny.

 

Zveřejněno na úřední desce od 24.11.2023 do 11.12.2023.

 

Rada města dne 14.02.2024 usnesením č. 1291/23R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o směně částí předmětných pozemků.

 

Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracoval:    Barbora Hradilová

 


Datum:   27.02.2024