Bod programu č. 9
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Finanční participace obcí na zajištění sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP – dohoda o ukončení rámcové smlouvy uzavřené s obcí Hladké Životice
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu "Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín" ze dne 03.03.2020, s obcí Hladké Životice, se sídlem Hlavní 208, 741 47  Hladké Životice, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Pr1_dohoda_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 08.02.2024
Rada města dne 14.02.2024
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Existence sítě sociálních služeb, která je naprosto ojedinělá a unikátní pro každé území, a která má nasedat na konkrétní nepříznivé sociální situace či problémy v území (které nejsou či nemohou být jinými přirozenými zdroji sanovány), je důkazem fungujícího sociálního systému v daném území.  Financování sociálních služeb je proces předpokládající vícezdrojové financování.  Hlavním zdrojem financování sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje je kapitola 313 MPSV státního rozpočtu, odkud plynou finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím Programu na podporu poskytování sociálních služeb vyhlašovaným kraji. Významným faktorem při rozhodování o těchto prostředcích jsou i podíly obcí jako veřejných zadavatelů sociálních služeb na svém území. To vychází z ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné zakotvena povinnost obcí vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče. Konkrétněji je tato povinnost rozvinuta v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) na léta 2022-2024, kdy podíl obcí je tak vnímán jako konkrétní vyjádření potřebnosti dané služby v daném území.
 

Ač poskytovatelé sociálních služeb žádali o dotace i na jednotlivých obcích ve správním obvodu, ne vždy byli úspěšní. Docházelo k nepochopení smyslu sociálních služeb, zpochybňování jejich činností, nesystémové finanční podpoře. Organizace poskytující sociální služby se mají věnovat tomu, k čemu byly zřízeny – poskytování sociálních služeb, kdy neustálý tlak na shánění finančních prostředků na zajištění provozu, odčerpává těmto organizacím energii, kterou by měly směřovat jinam. Zároveň byla Odborem sociálních věcí MěU vnímána disproporce v rámci působností, kdy výkon sociální práce dle zákona o sociálních službách je přenesenou působností svěřenou obci s rozšířenou působností a plánování a financování sociálních služeb je samostatnou působností každé jednotlivé obce. Nutno podotknout, že bez účinných nástrojů v území (sociální služby), které mohou sociální pracovníci v rámci výkonu své práce nabízet a koordinovat pro řešení nepříznivých životních situací klientů, by jejich práce byla neefektivní, nebyli by schopni flexibilně reagovat na nepříznivé sociální situace a potřeby jejich klientů.

Tyto předpoklady vedly ke skutečnosti, že v roce 2019 byl nastartován proces, který byl završen uzavřením Smlouvy o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“ schválené Zastupitelstvem města dne 12.12.2019, č. usnesení:149/8Z/2019.  Tento projekt zahrnuje systém spolufinancování sociálních služeb obcemi, kdy zapojené obce před vyhlášením Programu, na základě žádosti města Nový Jičín poskytují městu dotaci, o kterou se navýší prostředky alokované z rozpočtu města pro Program. Pro rok 2021 se podařilo navýšit objem finančních prostředků  o částku 1.789.111 Kč,  pro rok 2022 o částku 1.852.394 Kč, pro rok 2023 o částku 1.646.321 Kč, pro rok 2024 o částku 3.017.049 Kč. Podíl na financování Sítě sociálních služeb v  ORP Nový Jičín  je po systémovém zapojení obcí v poměru 85:15 (město/ostatní obce ve správním obvodu). Využívání Sítě sociálních služeb ORP občany správního území, mimo občany města, se pohybuje kolem 20%.  

Systém je nastaven tak, aby spolufinancování bylo pro obce jak do výše, tak do procesu akceptovatelné. Proces je navázán na procesy a strategické dokumenty Moravskoslezského kraje, zohledňuje přirozené správní rozdělení území s návazností na činnosti sociální práce a výkon sociálně právní ochrany dětí  a zohledňuje specifika základního rozdělení služeb (poradenské, preventivní x péčové), kdy umožňuje obcím spolufinancovat péčové služby, které jsou odebírány mimo správní území ORP Nový Jičín. Třináct obcí v rámci systému spolufinancování je  v současné době zasmluvněno rámcovou Smlouvou o budoucí finanční spolupráci tzn. přiznaná dotace by měla odpovídat částce požadované.

Orgánům města je nyní předložena Dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu "Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín", neboť obec Hladké Životice již neakceptuje spravedlivé spolufinancování dle nastaveného modelu a odůvodňuje své rozhodnutí zvyšujícím se tlakem na své veřejné finance a hranicemi obce (sousedící s jiným obvodem úřadu s rozšířenou působností, kde dochází ke spotřebovávání především péčových služeb). Při osobním jednání  byly starostce obce znovu připomenuty a objasněny principy spolufinancování nastaveného modelu s tím, že není ohrožena případná dotace péčovým službám mimo ORP Nový Jičín a byl znovu objasněn mechanismus výpočtu dotace, kdy není v možnostech jakkoli ovlivnit počty klientů z jednotlivých obcí u péčových služeb a tím odvíjející se výši částky požadované dotace na spolufinancování. Zároveň byla starostce obce nabídnuta podpora osobní účastí pracovníků odboru sociálních věcí při projednávání uvedeného bodu v zastupitelstvu obce, která byla odmítnuta. Uvedená záležitost spadá do samostatné působnosti každé obce, nelze tedy ze strany města povinnosti vynutit.

Poskytovatelé sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Nový Jičín budou o nastalé situaci informováni s doporučením požádat u obce Hladké Životice individuálně o dotaci za každou péči či podporu poskytnutou ze strany poskytovatelů sociálních služeb občanům obce.

Rada města na svém jednání dne 14.02.2024 usnesením č. 1226/23R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o ukončení smlouvy.

Odbor sociálních věcí konstatuje, že v současné době nejsou k dispozici legislativní nástroje zavazující obce ke spolufinancování sociálních služeb. Z uvedeného důvodu odbor doporučuje uzavřít předloženou Dohodu s tím, že i nadále bude obec Hladké Životice obesílána žádostí o dotaci na financování Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín  (bez uzavřené rámcové smlouvy).

Stanovisko  Komise sociální a zdravotnické: Komise  vzala na vědomí  informaci o ukončení smlouvy na svém jednání dne 08.02.2024.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 19.02.2024