Bod programu č. 19
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Nabytí pozemků parc.č. 796/3, parc.č. 796/4, parc.č. 796/5, parc.č. 796/6 a parc.č. 796/7, vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína, bezúplatný převod, V 600
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt pozemky parc.č. 796/3 (zahrada) o výměře 620 m2, parc.č. 796/4 (zahrada) o výměře 393 m2, parc.č. 796/5 (zahrada) o výměře 397 m2, parc.č. 796/6 (zahrada) o výměře 383 m2 a parc.č. 796/7 (zahrada) o výměře 329 m2, vše v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, Praha 3, IČO 01312774 do vlastnictví města Nový Jičín, a to formou bezúplatného převodu, majetkoprávní záměr č. V 600.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Zastavovací studie „Výstavba RD Pod Skalkou – III. etapa“ (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Dle zpracované zastavovací studie „Výstavba RD Pod Skalkou – III. etapa“ by mělo na těchto pozemcích vzniknout veřejné prostranství, případně suchý poldr pro eliminaci přívalových dešťů a podobně, více viz příloha č. 2. materiálu. K tomu, aby mohlo město požádat o bezúplatný převod předmětných pozemků, muselo dojít ke změně územního plánu. Je v zájmu města tyto pozemky nabýt.

 

Rada města dne 14.02.2024 usnesením č. 1297/23R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nabýt předmětné pozemky.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr: OSM doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora Hradilová


Datum:   27.02.2024