Bod programu č. 11
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Finanční problematika
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:

přesun nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů a zároveň veškerých uspořených, popř. z různých důvodů nečerpaných důvodů v nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu na rok 2024 po souhlasném stanovisku příslušného člena vedení města (metodického garanta), příkazce operace a správce příslušné ORJ do rozpočtové rezervy města na ORJ 741.

 

2. bere na vědomí

v souvislosti s účinností vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, od 01.01.2022 a jejích novel č. 402/2022 Sb. od 01.01.2023 a č. 348/2023 Sb. od 01.01.2024 drobné změny v názvech některých položek oproti původnímu znění, stejně tak i zrušení některých položek a nahrazení novými, přičemž celkové finanční objemy jednotlivých příjmových tříd a výdajových ORJ ve schváleném-upraveném rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 se nemění.

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

K bodu 1.: Každoroční úprava rozpočtu související v průběhu roku s reakcí na aktuální změny v činnosti a hospodaření města dle požadavků odvětvových odborů či příspěvkových organizací. Volné zdroje, mimořádné neočekávané příjmy i ušetřené výdaje následně zvyšují stav "velké" rozpočtové rezervy města na ORJ 741 k dalšímu využití.

K bodu 2.: Téměř každý rok dochází k drobným úpravám v pojmosloví, ale i možné změně náplně či doplnění položek rozpočtové skladby, kterou se řídí veřejné rozpočty pro zaúčtování svých příjmů či výdajů.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

            Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech. 


Zpracovala: Ing. Jarmila Straková

Datum: 23. 02. 2024