Bod programu č. 12
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Návrh na úpravu výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. stanovuje

s účinností od 01.04.2024 výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města takto:

2. stanovuje

s účinností od 01.04.2024 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 33.031 Kč,

3. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:

zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 919, ODPA 6112-Zastupitelstva obcí o ..... +348.800 Kč,
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve stejné výši, tj. .................... -348.800 Kč.

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Pravomoc stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva náleží zastupitelstvu obce, a to na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) a § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

S účinností 01.01.2024 došlo novelizací ustanovení § 73 zákona o obcích k úpravě pravidel pro odměňování členů zastupitelstev obcí. Novelou byl změněn způsob výpočtu maximálně možné výše odměn, které lze neuvolněnému členu za výkon jednotlivých funkcí poskytnout, a to tak, že tato maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze zákona o obcích podle zastávané funkce a podle velikostní kategorie obce. Za základnu pro výpočet odměny se považuje průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího kalendářního roku podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu známých k 1. říjnu předchozího kalendářního roku. Výši této základny vyhlašuje Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Pro rok 2024 je základna pro výpočet odměn stanovena ve výši 42 249 Kč.

 

Koeficienty dané přílohou zákona o obcích pro jednotlivé funkce:

 

Neuvolnění členové zastupitelstva

počet obyvatel s trvalým pobytem na území obce (velikostní kategorie obce)

místostarosta

člen rady

předseda výboru zastupitelstva, komise rady

Člen výboru zastupitelstva, komise rady

člen zastupitelstva (bez dalších funkcí)

20 001 – 50 000

1,303

0,290

0,145

0,121

0,072

 

S ohledem na změnu příslušného zákona a v minulosti opakovaně projevenou vůli Zastupitelstva města poskytovat neuvolněným členům Zastupitelstva města maximální tabulkovou výši odměn je Zastupitelstvu města navrhováno rozhodnout o nové výši odměn, které budou poskytovány za výkon vyjmenovaných funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města od 01.04.2024.
 

Změnit výši odměn může výhradně Zastupitelstvo města, a to nejdříve dnem schválení, nikoliv zpětně.


V návaznosti na výše uvedené je nová výše odměn v bodě 1. navrhována v maximální výši. Dosavadní výše odměny za funkci neuvolněného místostarosty v bodě 2. byla stanovena ve výši 60 % z maximální částky 50.857 Kč, nově navrhovaná činí 60 % ze současné maximální částky 55.051 Kč.  

Přehled výše odměn za výkon jednotlivých funkcí poskytovaných a nově navržených

Funkce

Výše odměny do 31.03.2024

Výše odměny od 01.04.2024

Navýšení

člen Rady města

 

11 301 Kč

12 253 Kč

952 Kč

předseda komise Rady města, výboru Zastupitelstva města

  5 651 Kč

6 127 Kč

476 Kč

člen komise Rady města, výboru Zastupitelstva města

 4 709 Kč

 5 113 Kč

 

404 Kč

člen Zastupitelstva města bez dalších funkcí

 

  2 826 Kč

3 042 Kč

216 Kč

neuvolněný místostarosta

 

30 514 Kč

33 031 Kč

2 517 Kč

 

V návrhu rozpočtu na rok 2024 nebyla výše uvedená změna zákona zohledněna, protože k ní došlo až po schválení rozpočtu. Z tohoto důvodu bude navržené zvýšení odměn vyžadovat posílení rozpočtu o finanční prostředky vyčíslené v níže uvedené tabulce. 

Srovnání schváleného rozpočtu a skutečné potřeby na odměny

Položky rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2024 (v Kč)

Skutečná potřeba na rok 2024 v (Kč)

Navýšení (v Kč)

Odměny

8 520 000

8 840 000

320 000

Odvod - sociální pojištění

1 046 560

1 046 560

0*

Odvod - zdravotní pojištění

  766 800

  795 600

 28 800


*z odměn neuvolněných členů Zastupitelstva města nejsou prováděny odvody na sociální pojištění

 

Dopad na rozpočet města : 

Potřeba navýšení rozpočtu na ORJ 919-Odbor kancelář vedení města, ODPA 6112-Zastupitelstva obcí, položka 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů o +320 000 Kč a položka 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o +28 800 Kč. 

Rozpočtové opatření je součástí usnesení. 

 

RM vydala k tomuto materiálu doporučující usnesení dne 14.02.2024 na své 23. schůzi. 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.  

                                             Mgr. Lucie Štěpánová
 

ZávěrDoporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

 

Zpracovaly: Bc. Renáta Dvořáková, Odbor kancelář vedení města, 

                     Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční

 

Datum: 19.02.2024