Bod programu č. 7
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Žádost Charity Nový Jičín o individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín (Charitní dům matky Terezy-azylový dům)
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout z rozpočtu města Nový Jičín individuální dotaci  ve výši  1.644.000 Kč,
na financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby Charitní dům Matky Terezy - azylový dům,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2024 - 31.12.2024,
název projektu: Podpora provozu sociální služby Charitní dům matky Terezy - azylový dům,
žadateli Charitě Nový Jičín, se sídlem Dolní brána 57, 741 01  Nový Jičín, IČO 73635677,

a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Pr2_smlouva (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Pr3_prehled _financni_podpora_mesta (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Pr1_zadost_ID_Charita_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 11.01.2024
Rada města dne 14.02.2024
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Financování sociálních služeb je velmi náročný a složitý proces předpokládající vícezdrojové financování.  Hlavním zdrojem financování sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje je kapitola 313 MPSV státního rozpočtu, odkud plynou finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím Programu na podporu poskytování sociálních služeb vyhlašovaného krajem. Významným faktorem při rozhodování o těchto prostředcích jsou i podíly obcí jako veřejných zadavatelů sociálních služeb na svém území. To vychází z ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné zakotvena povinnost obcí vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče. Konkrétněji je tato povinnost rozvinuta v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) na léta 2024-2026. Podíl obcí je tak vnímán jako konkrétní vyjádření potřebnosti dané služby v daném území.

Významnou pomocí ve financování sociálních služeb jsou projekty financované prostřednictvím Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) systémově nastavené přes individuální projekty MSK.  Město Nový Jičín bylo od prvopočátku zapojeno do těchto individuálních projektů, skrze které probíhalo financování vybraných služeb sociální prevence :"Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK" v letech 2013-2014, individuální projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" a projekt "Podpora služeb sociální prevence 3", který byl ukončen v roce 2021. Pro rok 2022 byla  podpora dotčených služeb sociální prevence vyjednaná mezi městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem následně deklarována usnesením Zastupitelstva města č. 474/Z19/2021 ze dne 13.12.2021, které rozhodlo o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města pro rok 2022 čtyřem poskytovatelům na podporu čtyř služeb sociální prevence. 

V současném období je realizován další individuální projekt Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální prevence 2022+“, který zajišťuje financování vybraným službám sociální prevence na období 2023-2024. Zároveň se startem tohoto projektu Moravskoslezský kraj vyzval město ke spolufinancování vybraných služeb v projektu,  a to ve výších poskytnutých v roce 2022 s  tím, že by v letech 2023 a 2024 nemělo meziročně dojít k poklesu oproti roku 2022, neboť kraj není schopen sanovat případný výpadek těchto příjmů s ohledem na celkovou alokaci finančních prostředků v projektu.  Vzhledem k deklaratornímu charakteru předpokládané finanční participace města na vybraných sociálních službách byl Zastupitelstvem města usnesením č.546/Z22/2022 dne 12.09.2022 schválen závazek města s přímou  alokací finančních prostředků určených na provoz vybraných sociálních služeb v rozpočtech města na léta 2023 a  2024, (celkem v částce 2.310.000  Kč deklarováno: Charita Nový Jičín 1.644.000 Kč, JINAK, z.ú. 70.000 Kč, Slezská diakonie  596.000 Kč). Vybraní poskytovatelé sociálních služeb nerealizují přistoupení k veřejnému zadavatelství města (povinnému spolufinancování provozu sociálních služeb) systémově, prostřednictvím  Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, (jako ostatní poskytovatelé sociálních služeb), ale přímo žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města s předem definovanou výší podpory.

Žádost o poskytnutí individuální dotace organizace Charita Nový Jičín ve výši 1.815.000 Kč je určena ke spolufinancování základních činností v rámci poskytovaní sociálních služeb daným subjektem. V rámci předloženého rozpočtu k žádosti budou z poskytnuté individuální dotace hrazeny osobní náklady k zabezpečení provozu služby. 

Služby sociální prevence  napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, jejich cílem je napomáhat podpořeným osobám v překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Z charakteristiky těchto služeb vyplývá, že jsou převážně anonymní (smlouva o poskytování sociální služby se uzavírá převážně ústně) a bezúhradové, tzn. tyto služby jsou svým financováním zcela závislé na veřejných zdrojích.

V příloze č. 3 předloženého materiálu je uveden přehled o poskytnuté finanční podpoře z rozpočtu města za poslední tři roky, v roce 2024 finanční podpora subjektu zatím nebyla poskytnuta.

Žádost organizace byla předložena spolu s návrhem veřejnoprávní smlouvy na jednání  Komise sociální a zdravotnické komise dne 11.01.2024, která ji doporučila orgánům města k podpoře ve výši stanovené alokace v rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024.

Rada města na svém jednání dne 14.02.2024 usnesením č. 1224/23R/2024  doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace.

Odbor sociálních věcí doporučuje  rozhodnout o poskytnutí individuální dotace, její neposkytnutí by ohrozilo vlastní fungování sociálních služeb a odporovalo by stanoveným principům nastaveným v rámci území ke spolufinancování sociálních služeb z pozice veřejného zadavatele.

Dopad na rozpočet města : zahrnuto ve schváleném rozpočtu ORJ 541 pro rok 2024

Stanovisko Komise sociální a zdravotnické: Komise usnesením č. XII/5  doporučila orgánům města poskytnout individuální dotaci  ve výši 1.644.000 Kč  žadateli Charita Nový Jičín,  na účel:  financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby jako spoluúčast na projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+. (Hlasování: Pro: 12   Proti: 0 Zdržel se: 0).

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                               Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA


Datum: 19.02.2024