Bod programu č. 35
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Provádění pravidelné údržby porostu kolem mostních objektů v majetku města Nový Jičín, bez MPZ
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

o provádění pravidelné údržby porostu v nezbytně nutném rozsahu kolem všech mostních objektů v majetku města (mosty, lávky, propustky v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu) s dodržením pravidel dohodnutých mezi městem Nový Jičín a dotčenými vlastníky pozemků.

Přílohy
1. Priloha 1 Seznam mostnich objektu v majetku mesta Novy Jicin (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Při provádění hlavních mostních prohlídek bylo zjištěno, že většina z celkem 84 mostních objektů (MO) je hůř přístupná z důvodu vzrostlé vegetace v jejich bezprostřední blízkosti. Jako závada je vzrostlá vegetace uváděna ve většině provedených mostních prohlídek. Zeleň, která roste v bezprostřední blízkosti mostních konstrukcí, způsobuje jejich postupnou degradaci nejen samotným prorůstáním do těchto konstrukcí, ale také ovlivňuje např. nadbytečné zadržování vlhkosti v konstrukcích tím, že neumožňuje dostatečný přístup vzduchu a jeho cirkulaci. Časem tak dochází např. k odlupování betonu, při postupném pronikání vlhkosti do konstrukce začíná korodovat nosná výztuž, dochází také ke zvýšenému výskytu rzi na ocelových konstrukcích apod.
 

V návaznosti na provádění údržby mostních objektů s péčí řádného hospodáře byla řešena právní stránka dotýkání pozemků cizích vlastníků (především Povodí Odry, s.p. a Lesy ČR, s.p.) a jejich majetku – zeleně, která je součástí pozemku, ze kterého vyrůstá. Za účelem oprav, údržby a dalších souvisejících činností je vlastník místních komunikací oprávněn ke vstupu na cizí pozemky na nezbytně nutnou dobu a v nezbytné míře dle § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Na základě jednání mezi Odborem správy majetku a Odborem životního prostředí z důvodu opatrnosti předkládáme předmětný materiál ke schválení v řídících orgánech města.
 

Údržbové práce týkající se kácení náletů a dalšího odstraňování zeleně, která nevyžaduje zvláštní povolení (vzrostlé stromy), by v okolí mostních objektů vedených v majetku města Nový Jičín prováděly Technické služby, úsek veřejné zeleně a veřejně prospěšných prací.
 

Šířka udržovaného pruhu bude v závislosti na místních podmínkách max. 1,0-1,5 m od hran říms nebo čel mostního objektu na obou stranách. Dle vyjádření získaného od zástupce Povodí Odry, s.p. bylo dále dohodnuto, že do koryta vodního toku nebude ukládán žádný materiál, veškerý materiál (dřevní hmota, tráva aj.) bude odvezen, nikoliv likvidován na místě, a nejméně 3 dny před prováděním prací bude informován jmenovitý zástupce správce vodního toku. Zástupci Odboru správy majetku předpokládají, že se správcem dalších vodních toků - Lesy ČR, s.p., bude reálné vyjednat obdobné podmínky provádění údržby zeleně v okolí MO. V případě ojedinělých případů dotčených pozemků v soukromém vlastnictví bude postupováno obdobně dle místních podmínek s maximálním ohledem na využívání pozemku jeho vlastníkem.
 

V roce 2024 je pro výše uváděné provedení údržby – ve smyslu odstranění vegetace – vybráno 13 mostních objektů, které jsou předmětem výběrového řízení pro provedení stavební údržby (samostatné výběrové řízení).
 

Fotografie ilustrující současný stav mostních objektů jsou k dispozici pro nahlédnutí na Odboru správy majetku.

 

Rada města Nový Jičín svým usnesením č. 1387/24R/2024 schválené dne 20.03.2024 doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout o provádění pravidelné údržby porostu v nezbytně nutném rozsahu kolem všech mostních objektů v majetku města (mosty, lávky, propustky v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu) s dodržením pravidel dohodnutých mezi městem Nový Jičín a dotčenými vlastníky pozemků.

 

Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracoval:    Ing. Kateřina Pišteková; Roman Španihel


Datum:   04.03.2024