Bod programu č. 12
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

aktualizovanou Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín k 11.06.2024 dle přílohy č. 1 materiálu.

Přílohy
1. Pr1_akutalizovana_sit_06_2024 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Pr2_zadost_ITY (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 16.05.2024
Rada města dne 22.05.2024
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dne 09.03.2020  Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo usnesením č. 181/9Z/2020  „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020 - 2024“.  Součástí Komunitního plánu  je i příloha č. 1, která definuje stávající Síť sociálních služeb působících ve ORP Nový Jičín (dále jen Síť).  Dle § 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“) je síť sociálních služeb definována jako komplex veřejných služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a odpovídající místní dostupnosti napomáhá řešit nepříznivou sociální situaci osob. Síť reaguje na aktuální potřeby občanů nebo veřejných služeb, kdy samosprávy  svojí morální či finanční podporou garantují určitou míru pomoci a podpory potřebným občanům svého území.  

Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín byla stanovena fakultativně, neboť obligatorně je tato podmínka (existence sítě sociálních služeb) daná právní úpravou pouze krajům (§ 95 zákona o sociálních službách). Tímto mechanismem  dochází k naplňování povinností daných § 35 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kdy obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu  pečuje, v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Součástí schváleného dokumentu (Komunitního plánu) jsou i Zásady pro aktualizaci Sítě, které upravují proces její úpravy tj.  vstup nové sociální služby nebo vstup nového poskytovatele sociální služby, změnu parametrů poskytování sociální služby v Síti, vyřazení sociální služby či  vyřazení poskytovatele ze Sítě sociálních služeb.

Orgánům města je předložena aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín k 11.06.2024 (příloha č. 1 materiálu) a to  na základě písemné žádosti spolku ITY z.s. o výstup ze Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín dle bodu č. 3.2 Zásad pro aktualizaci Sítě sociálních služeb  ke dni 30.04.2024 (příloha č. 2 materiálu). Důvodem žádosti je, že situace spolku neumožňuje zajistit řádný provoz sociální služby. Od 01.05.2024 již spolek ITY z.s. není  poskytovatelem registrované sociální služby Odlehčovací, pro sanování potřeb rodin s dětmi s poruchou autistického spektra nebo osob s mentálním, tělesným či smyslovým handicapem v území. Aktualizace příslušného dokumentu Sítě sociálních služeb bude provedena až po rozhodnutí Zastupitelstva města.

Potřebnost dané služby však v území nadále trvá  (i s ohledem na existenci speciálního školství v Novém Jičíně) a je potřebné nahradit původního poskytovatele této služby jiným subjektem (transformace služby). Z uvedeného důvodu bude dle  Zásad pro aktualizaci Sítě sociálních služeb vyhlášena Výzva k aktualizaci Sítě sociálních služeb, pro nového poskytovatele této služby v území.
 

Komise sociální a zdravotnická  na své schůzi dne 16.05.2024 přijala usnesení č. XVI/4, kdy vzala na vědomí informaci o výstupu poskytovatele ITY z.s. ze Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín a doporučila  orgánům města schválit aktualizovanou Síť sociálních služeb (Hlasování : Pro: 10  Proti :0   Zdržel se :  0)

Rada města dne 22.05.2024 svým usnesením č. 1499/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení v navrženém znění.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                               Mgr. Michal Horuta
                                   
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 22.05.2024