Bod programu č. 7
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise sociální a zdravotnické ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

poskytnout na základě Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024 vyhlášeného dne 12.12.2023 programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu na projekty a ve výši uvedené tamtéž a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
3. Zapis_hodnoceni_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Navrh_programovych_dotaci (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická 07.03.2024
Rada města dne 17.04.2024
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dle  podmínek dotačního Programu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024 schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 245/7Z/2023 ze dne 11.12.2023 a na základě doporučení odborné komise Rady města pro oblast sociální a zdravotnickou se předkládá orgánům města návrh na poskytnutí dotací v navržené výši konkrétním žadatelům, a to dle přílohy č. 2 materiálu.

Uvedený Program je určen k podpoře jednorázových akcí subjektů působících v území  v sociální oblasti, mimo oblast registrovaných sociálních služeb. 

Orgánům města je předložen návrh usnesení ve variantě dle závěru odborné komise. Rada města na své schůzi dne 17.04.2024 usnesením č. 1422/R26/2024  doporučila Zastupitelstvu města materiál k rozhodnutí v navrženém znění.

Odbor sociálních věcí doporučuje se přijmout navržená usnesení. Všechny podpořené subjekty působí aktivně v území ORP Nový Jičín,  řeší společenské či sociální problémy  a finanční podpora ze strany města  jim umožňuje naplňování jejich vizí.


Dopad na rozpočet města: Zahrnuto ve schváleném rozpočtu kap. 541 OSV na rok 2024.


Stanovisko odborné komise Rady města: Viz předložený zápis z jednání Komise sociální a zdravotnické.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.


Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA


Datum:  20.05.2024