Bod programu č. 40
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Prodej části pozemku parc. č. 338/31, v obci Nový Jičín, v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3362
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc. č. 338/31 (zahrada) oddělenou dle geometrického plánu č. 1950-33/2024 a nově označenou jako pozemek parc. č. 338/36 (zahrada) o výměře 20 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, společnosti Practical management s.r.o., se sídlem Jiráskova 1043/9, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO 25906968, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 01.02.2024 jako cenu obvyklou ve výši 30.000 Kč + DPH v aktuálně platné výši, a to za podmínky že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu ve výši 10.200 Kč, majetkoprávní záměr č. 3362.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. geometrický plán č. 1950-33/2024 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 09.11.2023 žádost od společnosti Practical management, s.r.o. o koupi části pozemku parc. č. 338/31 (zahrada o evidované výměře 187 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.

 

Jednatel společnosti v žádosti uvádí, že jeho společnost vlastní přilehlou garáž parc. č. st. 1430 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, a že odkoupením požadované části by si zajistila prostor kolem garáže na údržbu a trvalý pořádek. Na začátku měsíce listopad 2023 na pozemku spadl strom, který odhalil dříve zarostlý kout. Pozemek chce žadatel na své náklady vyčistit.

 

Dne 28.01.2024 byl na objednávku odboru správy majetku vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 1950-33/2024, kterým by byl od stávajícího pozemku parc. č. 338/31 oddělen nově vzniklý pozemek nyní označený jako pozemek parc. č. 338/36, oba v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.

 

Dne 01.02.2024 byla na objednávku odboru správy majetku vyhotoven znalecký posudek na určení ceny v čase a místě obvyklou. Cena určená posudkem je 1.500 Kč/m2, tedy 30.000 Kč za předmět prodeje.

 

Dle vyjádření daňové poradkyně, u prodeje pozemku parc. č. 338/36 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí bude uplatněna daň z přidané hodnoty.

 

Stanoviska

 

OŽP: Nemáme námitek.

 

ORI: Z hlediska koordinace s rozvojovými a investičními záměry města nemáme k záměru připomínek.

 

OÚPSŘ: Vůči prodeji části pozemku za účelem zajištění prostoru kolem garáže na údržbu a trvalého pořádku nemáme námitky.

 

OF: Předmětný pozemek se nachází dle Územního plánu v zastavěném území – plocha SC – smíšené obytné, na kterém lze zhotovit stavbu pevně spojenou se zemí (bytové domy, rodinné domy, stavby a zařízení pro obchod apod.), tedy v minulosti byly učiněny správní úkony za účelem zhotovení stavby. Z toho vyplývá, že jsou naplněny podmínky definice stavebního pozemku dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, a to bez ohledu na záměr kupujícího. Dle platné právní úpravy je dodání stavebního pozemku zdanitelným plnění, u kterého bude uplatněna daň.

 

Rada města dne 17.01.2024 usnesením č. 1209/22R/2024 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje části pozemku.

 

Rada města dne 20.03.2024 usnesením č. 1378/24R/2024 doporučila Zastupitelstvu města prodat část pozemku.

 

Zveřejněno na úřední desce: od 19.01.2024 do 06.02.2024

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                            Mgr. Michal Horuta

 

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 


 

Zpracoval: Ivana Barošová


Datum:   20.05.2024