Bod programu č. 13
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Finanční problematika
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:

zvýšení třídy 8-Financování, konkrétně pol. 8115-Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech o částku ......................................................................... +16.164.266,27 Kč

z titulu vyšších skutečných konečných zůstatků k 31.12.2023 na bankovních účtech města oproti rozpočtu a získání 95 % pohledávky města ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci až v roce 2024 

s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............................... +16.164.266,27 Kč.

Materiál projednán:v Radě města Nový Jičín dne 22.05.2024.
ve Finančním výboru Zastupitelstva města Nový Jičín dne 29.05.2024.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Konečný stav na všech účtech města k 31.12.2023 dosáhl souhrnně celkové výše 93.467.518,05 Kč, přičemž v upraveném rozpočtu města na rok 2023 bylo počítáno již s výplatou pohledávky města ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci ve výši 95% do konce roku 2023. Zmíněná částka (95%) ve výši 97.724.250,45 Kč byla (v důsledku odvolání jednoho z věřitelů proti částečnému rozvrhu uspokojení navrženým insolvenční správkyní Městskému soudu v Praze na podzim 2023) připsána na účet města až 03.04.2024, tudíž je nezbytné díky této skutečnosti upravit stávající schválený rozpočet města na rok 2024 s navýšením stavu na účtech města na celkovou výši 191.191.768,50 Kč. Rozdíl mezi touto částkou (191.191.768,50 Kč) a rozpočtovanou výší na pol. 8115 (175.027.502,23 Kč) činí 16.164.266,27 Kč.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková


Datum: 24.05.2024