Bod programu č. 37
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Nové stanovy dobrovolného svazku obcí – „Svazek obcí regionu Novojičínska“
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

stanovy Svazku obcí regionu Novojičínska, IČO 71240357, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Příloha č. 1 – Stávající stanovy - anonymizované (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. Příloha č. 2 – Návrh nových stanov (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Svazek obcí na základě platné koncesní smlouvy ze dne 22.12.2021 uzavřené na dobu určitou od 01.01.2022 do 31. 12. 2031 zastupuje členské obce při provozování vodohospodářské infrastruktury spol. SmVaK Ostrava a.s. Jedná se ovšem pouze o část vodohospodářské infrastruktury, kterou vlastní členské obce a jež je nutné obhospodařovat. Na základě ukončení udržitelnosti projektu „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska“ k 31.12.2023 přistoupila rada Svazku k revizi platných Stanov svazku obcí regionu Novojičínska (Dodatku č. 4 ke Stanovám svazku obcí regionu Novojičínska – příloha č. 1 důvodové zprávy).

 

Navrhované změny neupravují pouze „stávající“ činnosti, ale naopak je rozšiřují o další aktivity v rámci vodohospodářské infrastruktury (včetně možnosti svazku realizovat činnosti i ve vztahu k majetku členských obcí, který není definován v příloze č. 1 koncesní smlouvy).

 

Jedná se především o tyto změny:

 1. Návrhem těchto Stanov se ruší předcházející Stanovy, které byly v průběhu cca 20 let měněny formou dodatků. S ohledem na rozsah předkládaných změn se navrhuje schválit stanovy nové a stávající znění včetně dodatků zrušit.

 

 1. Vypuštění bodů týkajících se udržitelnosti projektu Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska

 

 1. Na základě ukončení projektu Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska úprava a rozšíření předmětu činnosti Svazku:
  1.  zabezpečování odvádění, popřípadě čištění odpadních vod prostřednictvím veřejných kanalizací v majetku města Nového Jičína, města Kopřivnice, obce Životice u Nového Jičína a obce Mořkova
  2. zabezpečování odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím projektu Města Kopřivnice, který je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020
  3. zabezpečování dalších činností v oblasti vodohospodářské infrastruktury členských obcí (spolupráce na provozu veřejných kanalizacích zaústěných do vodotečí, spolupráce na provozu ČOV v místní části Nového Jičína – Kojetínu, spolupráce na provozu vodovodní sítě v místní části Nového Jičína – Straníku, apod.)
  4. předkládat SFŽP ČR pravidelné monitorovací zprávy po ukončení financování projektu města Kopřivnice v souladu s metodickými pokyny OPŽP
  5. zajistit tvorbu výše pachtovného ve složce odvádění a čištění odpadních vod v souladu s platnými právními předpisy a Finanční analýzou Projektu k zajištění finanční udržitelnosti Projektu v souladu s metodikou OPŽP; zajistit, aby pachtovné z provozování kanalizací bylo použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření infrastruktury vodovodů a kanalizací
  6. zajistit kalkulaci rozdělení pachtovného propachtované kanalizace členským obcím Novému Jičínu, Životicím u Nového Jičína a Mořkovu pro příslušný kalendářní rok podle metodiky a cen vedení majetkové evidence uvedené v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

 

 1. Vypuštění bodů týkajících se hospodaření Svazku, a to o jeho ztrátě nebo zisku (Svazek může skončit ve ztrátě nebo zisku pouze účetně (evidenčně) – zisk se nerozděluje a ztráta se nedokrývá, rozhodující je hospodaření podle schváleného rozpočtu).
 2. Úprava a zpřesnění formulací u některých ustanovení, přizpůsobení názvosloví platné právní úpravě, legislativně technické úpravy textu stanov, přizpůsobení některých ustanovení reálné praxi, doplnění některých ustanovení, které reálná praxe vyžaduje.

 

 1. Úpravy týkající se orgánů Svazku:
  1. úprava povinností a činností rady Svazku, především pak schvalování stanov a jejich změn dle § 50 odst 3. Zákona č. 128 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Ve stávajících Stanovách tato pravomoc byla svěřena zastupitelstvům jednotlivých členských obcí, respektive schválení zastupitelstvy bylo podmínkou pro schválení stanov svazkem.
  2. rozhodování rady Svazku o způsobu přezkoumání Svazku
  3. úprava způsobu volby předsedy revizní komise

 

Po schválení nových stanov zastupitelstvy jednotlivých členských obcí v průběhu června 2024 by stanovy měla schválit rada svazku na svém zasedání dne 27. 06. 2024.

 

Zpracoval: Bc. Jiří Plandor, tajemník svazku

 

Rada města Nového Jičína usnesením č. 1531/27R/2024 ze dne 22.05.2024 doporučila Zastupitelstvu města schválit stanovy Svazku obcí regionu Novojičínska, IČO 71240357, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                          Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrňa
Datum:   20.05.2024