Bod programu č. 19
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Pojmenování nových ulic v lokalitě Pod Skalkou
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o pojmenování nových ulic tak, že ulice, která je v příloze č. 1 předloženého materiálu označena jako ulice č. 1, ponese název "Na Bochetě", a ulice, která je v příloze č. 1 předloženého materiálu označena jako ulice č. 2, ponese název "Pivovarská".

Přílohy
1. Mapa s vyznačením nových ulic (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Návrh podaný společností Feigen Project Financing, s.r.o. (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Návrh podaný Státním okresním archivem Nový Jičín (Neveřejná, Anonymizovaná)
7. Návrh podaný Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. Navrh podaný Osadním výborem Loučka (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Renáta Kelnarová, Odbor správních agend
Důvodová zpráva:

Vedení města Nový Jičín pověřilo odbor správních agend, aby oslovilo Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, Státní okresní archív Nový Jičín, Osadní výbor Loučka a vlastníky dotčených pozemků s žádostí o podání návrhů na pojmenování dvou nově vznikajících ulic v lokalitě Pod Skalkou (výstavba RD-III. etapa). Řešená lokalita se nachází v kat. území Loučka u Nového Jičína, dopravně bude nová zástavba napojena z ulice V. Poláka a M. Baláše.
 

Obecná pravidla pro pojmenovávání ulic jsou stanovena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Názvy ulic se uvádějí vždy v českém jazyce, podle pravidel českého pravopisu. Ulice se nepojmenovávají shodnými názvy v rámci jedné obce a ani podle jmen žijících osobností veřejného života.

Z katastru nemovitostí byli k datu 22.3.2024  zjištěni tito vlastníci dotčených pozemků:

Fiegen Project Financing, s.r.o., Smetanova 841, 755 01 Vsetín,
M░░ a V░░░░ K░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , 741 01 Nový Jičín,
Ing. T░░░ K░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , 74101 Nový Jičín.
 

Všichni výše uvedení byli písemně vyzváni k podání návrhu na pojmenování ulic s tím, že názvy nových ulic mohou korespondovat s názvy již existujících ulic v dané lokalitě, vycházet z historie města nebo místa, či mít jiné logické opodstatnění.
 

Vyhodnocení došlých návrhů:
 

 Subjekt

návrh názvu ulice

návrh názvu ulice

návrh názvu ulice

 Fiegen Project Financing, s.r.o.

Ervína Bártka

Václava Ptáčka

 

 Klub rodáků a přátel města Nového Jičína

Pivovarská

Na Střelnici

Na Bochetě

 Státní okresní archív Nový Jičín

Na Bochetě

Na Střelnici

 

 Osadní výbor Loučka

Pivovarská

Na Bochetě

ulice Eduarda Orla


Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce hlasů (3 hlasy) získal název „Na Bochetě“, dále shodně po 2 hlasech získaly názvy „Pivovarská“ a „Na Střelnici“. Návrhy vycházející ze jmen významných osobností města získaly po 1 hlasu.

Odbor správních agend nedoporučuje použití názvu „Na Střelnici“, jelikož stejně je pojmenována lokalita v místní části Žilina a mohlo by tak docházet k záměně, což by bylo nežádoucí.

Vedení města po vyhodnocení došlých návrhů na pojmenování ulic v lokalitě Pod Skalkou a po zvážení vyjádření odboru správních agend navrhuje, aby ulice označená v příloze č. 1 jako ulice č. 1 byla pojmenována „Na Bochetě“, a ulice označená v příloze jako ulice č. 2 byla pojmenována „Pivovarská“.

 

Usnesením č. 1502/27R/2024 ze dne 22.5.2024 Rada města Nový Jičín doporučuje Zastupitelstvu města Nový Jičín pojmenování ulic dle předloženého materiálu.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad. Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí odboru správních agend

Datum: 28.05.2024